ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΓΕΙΡΟΥ & Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ»

 1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΓΕΙΡΟΥ & Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ», με συνολικό προϋπολογισμό 1.859.529,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 1.499.620,79 ΦΠΑ : € 359.908,99).
 2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και συγκεκριμένα μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.eprocurement.gov.gr .Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. 56902/215/19.5.2017 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη από τη διαδικτυακή πύλη http://www.eprocurement.gov.gr
 4. Η διακήρυξη της προμήθειας έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310 32981, FAX επικοινωνίας 25310 33244, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πελτέκης Κωνσταντίνος.
 5. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/04/2020 και ώρα 10:00π.μ. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει του ν. 4412/2016 άρθρο 86, δηλαδή της βέλτιστης σχέσης ποιότητας εξοπλισμού, αξιοπιστίας – εμπειρίας οικονομικού φορέα και τιμής με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

6.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 1. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
 2. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (29.992,42 ευρώ). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 27/11/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
 3.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2019ΕΠ03110052) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΓΕΙΡΟΥ & Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη», άξονας προτεραιότητας 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1525/19-09-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: ΩΦΞ07ΛΒ-Φ51 και έχει λάβει κωδικό MIS Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. :12.06.005 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.
 4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
 5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε Δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 6. Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν επαναλήψεών της, βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκειται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
 7.  Η προκήρυξη απεστάλη προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της ΕΕ την 09/03/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Μπορείτε να δείτε και να κάνετε λήψη ολόκληρης της διακήρυξης σε μορφή pdf  εδώ: