Σύμβουλος υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της ΔΕΥΑ Κομοτηνής για τη χρονική περίοδο 2019-2020

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

«Σύμβουλος υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής για τη χρονική περίοδο 2019 – 2020»

 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κ.Α.: 61.98.001/2019

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

δ ι α κ η ρ ύ σ σε ι

δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας:

«Σύμβουλος υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής για τη χρονική περίοδο 2019 – 2020»

 

Προϋπολογισμού 58.464,00Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με

α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) Βιβλίο ΙΙ και

β) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου πραγματοποίησης της ως άνω παροχής υπηρεσίας.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 4

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.. 4

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  4

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.. 5

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.. 6

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.. 7

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ. 7

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 8

ΑΡΘΡΟ 9: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 8

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. 8

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 9

ΑΡΘΡΟ 12: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.. 10

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. 14

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. 16

ΑΡΘΡΟ 15: ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 22

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 23

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 25

ΑΡΘΡΟ 18: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. 27

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.. 28

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  28

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. 30

ΑΡΘΡΟ 22: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.. 30

ΑΡΘΡΟ 23: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.. 30

ΑΡΘΡΟ 24: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. 31

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. 31

ΑΡΘΡΟ 26: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 31

ΑΡΘΡΟ 27: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 32

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   32

ΑΡΘΡΟ 29: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 33

ΑΡΘΡΟ 30: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.. 33

ΑΡΘΡΟ 31: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.. 33

ΑΡΘΡΟ 32. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.. 34

ΑΡΘΡΟ 33. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 34

ΑΡΘΡΟ 34. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. 35


ΑΡΘΡΟ 1: ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

 1. 1Αναθέτων Φορέας: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ( Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ) .
Οδός: Μπακάλμπαση 6-Κομοτηνή
Ταχ.Κωδ. : 69132
Τηλ.: 25310 32981
Telefax: 25310 33244
E-mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο www.deyakom.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες : Πελτέκης Κωνσταντίνος

1.2            Εργοδότης ή Κύριος της Παροχής Υπηρεσίας: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ( Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ) .

1.3            Φορέας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ( Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ).

 1. 4Προϊστάμενη Αρχή : ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

 1. 5Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Συνοπτικός δημόσιος με ανοικτή διαδικασία διαγωνισμός και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής. Η δαπάνη βαρύνει την με Κ.Α. 61.98.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής,

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής και στη Διοίκηση της Επιχείρησης, τόσο στη φάση της επιλογής και προετοιμασίας των πράξεων, όσο και στη φάση της ένταξης και παρακολούθησης της υλοποίησης αυτών, τις οποίες η Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής είτε έχει ενταγμένες είτε προτίθεται, ως τελικός δικαιούχος, να προτείνει για ένταξη προς χρηματοδότηση σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ή άλλων Πρωτοβουλιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 71330000-0

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (72.495,36€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 58.464,00€ ΦΠΑ : 14.031.36€).

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν4013/2011 καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει τμηματικά και αναλογικά στο τέλος του κάθε διμήνου αναφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και μετά από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που το ίδιο άρθρο του ν. 4412/2016 ορίζει.

Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με:

 • Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως αυτός ισχύει.
 • Το Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως αυτός ισχύει.
 • Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 • Το Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»
 • Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
 • Το Ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
 • Το Ν. 2859/2000 (Α’
 • Το Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 • το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
 • Το Ν.3548/2007 (Α’
 • Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”,
 • Την υπ' αριθμόν 220/2019 απόφαση για τη διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού.
 • Την υπ' αριθμόν Πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής 5958/22-10-2019 απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα για την ανάληψη υποχρέωσης του παρόντος Διαγωνισμού.
 • Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον Αναθέτοντα Φορέα ορίζεται η 06/11/2019 ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, οδός Μπακάλμπαση 6 – Κομοτηνή.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολό-γησης Προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 10 τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κομοτηνής. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στον Διαδικτυακό τόπο της ΔΕΥΑ Κομοτηνής (www..deyakom.gr).

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ.14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

1. Η παρούσα Διακήρυξη.

2. Το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

3. Η Οικονομική Προσφορά.

5. Η Προεκτίμηση Αμοιβής.

6. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ).

7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία του Αναθέτοντα Φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με τον Αναθέτοντα Φορέα, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Ο Αναθέτων Φορέας αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Για να υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν τα έντυπα της Οικονομικής Προσφοράς, από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, οδός Μπακάλμπαση 6, υπεύθυνος κ. Πελτέκης Κωνσταντίνος, τηλ. 2531032981.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ο Αναθέτων Φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή στις 05/11/2019

ΑΡΘΡΟ 9: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων .

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό. (άρθρο 302 παρ. 1α Ν. 4412/16)

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και β) πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνεται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

θ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται

ι) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε δύο επί πλέον μήνες από τον χρόνο λήξης της σύμβασης.

Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας, κάθε μέλος με την επωνυμία του καταθέτει ξεχωριστά εγγυητική επιστολή ύψους ίσου με το ποσοστό που αναλογεί στη συμμετοχή τους στην Ένωση / Κοινοπραξία ή στην περίπτωση έκδοσης μίας ενιαίας - συνολικής εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα μέλη με την επωνυμία τους καθώς και το ποσό που της αναλογεί. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση.

- Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών

Ο Αναθέτων Φορέας δύναται να ελέγξει, τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που προσκομίζουν οι διαγωνιζόμενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο ανάδοχος και δεν θα αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικών επιστολών (η πλαστή εγγύηση δεν θεωρείται ως εγγύηση – ΣτΕ 2147/2001), οι διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό ενώ ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

11.1 Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

11.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντα Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

11.3. Οι οικονομικοί φορείς δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 262 του Ν. 4412/2016

11.4. Για τους οικονομικούς φορείς δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 305 και 306 του Ν. 4412/2016.

11.5. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού.

11.6. Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.

11.7. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντα Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ 12: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή για ένωση προσώπων) ή σε ένα από τα μέλη της διοίκησής του (αν πρόκειται για ένα νομικό πρόσωπο ή για ένωση νομικών προσώπων για καθένα από αυτά) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

 1. 1Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ I 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ I 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ ^ 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ I 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ I 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011 /36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ I 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφόρα ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. 2Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφόρα την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
 2. 3Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016,

β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

ε) μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,

η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

 1. 4Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 10.1.1 και 10.1.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση
 2. 5Ο Αναθέτων Φορέας αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
 3. 6Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση
 4. 7Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 305 (παρ. 8 και 9 του άρθρου 73) του ν. 4412/2016.
 5. 8Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 306 (άρθρου 74) του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. 13.1Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσίες παροχής συμβουλών Μηχανικού ή και δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και άλλες δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών.

Να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Τ.Ε.Ε.

 1. 13.2Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να έχουν κύκλο εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη (αθροιστικά) ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση Υπηρεσίας.

 1. 13.3Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Οι προσφέροντες πρέπει κατ' ελάχιστο και επί ποινή αποκλεισμού:

Α. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα στη διοίκηση - διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και Προγραμμάτων και στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με αυτές της παρούσας προκήρυξης, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση υπηρεσίας. Να έχουν συμβάλει αποτελεσματικά στην ένταξη τουλάχιστον τριών (3) Πράξεων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αφορούν σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας.

Β. Ζητείται όπως, οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό να συστήσουν επιστημονική ομάδα που θα αποτελείται από δύο μέλη, ένας εκ των οποίων θα ορισθεί ως Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) με τα παρακάτω προσόντα:

Ο Υπεύθυνος Έργου να είναι Επιστήμονας με Πανεπιστημιακές σπουδές σε Πολυτεχνική Σχολή, καθώς και να έχει γνώση του τρόπου λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και δεκαετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε παροχή συναφών υπηρεσιών με τις προκηρυσσόμενες.

Το Μέλος της Ομάδας Έργου να είναι Επιστήμονας με Πανεπιστημιακές σπουδές σε Πολυτεχνική Σχολή καθώς και να έχει γνώση του τρόπου λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και οκταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε παροχή συναφών υπηρεσιών με τις προκηρυσσόμενες.

Ο Προσφέρων θα λειτουργεί ως ενιαία ομάδα, με συνεχή φυσική παρουσία στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής,

Η επιστημονική ειδικότητα/εξειδίκευση και η ελάχιστη απαιτούμενη σε διάρκεια εμπειρία για την επιστημονική ομάδα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Στελέχωση υποψηφίου ανά θέση, επιστημονική ειδικότητα-εξειδίκευση και ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία

ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Υπεύθυνος

Έργου

Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της Ημεδαπής ή ισότιμου της Αλλοδαπής Πολυτεχνικής Σχολής (15 ) έτη
Μέλος ομάδας έργου Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της Ημεδαπής ή ισοτίμου της Αλλοδαπής Πολυτεχνικής Σχολής (8) έτη

Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης ως στοιχεία τεκμηρίωσης συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό, συμφωνητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. 1Προκαταρτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΣΤ, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 12 της παρούσας,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας.

Ο προσφέρων μπορεί να συμπληρώσει από το Μέρος IV του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης μόνο την ενότητα α, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV.

Το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 και υπογράφεται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

 1. 2Αποδεικτικά μέσα

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός ενός μηνός που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός ενός μηνός που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 5 της παρούσας.

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 12 και

13 της παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 12 και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 13.1 πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 13.2 και 13.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης, κατά τα ειδικότερα κατωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσης, ειδοποίησης από τον αναθέτοντα φορέα, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. 2.1Για τις περιπτώσεις του άρθρου 12.1 της παρούσας, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων (όταν πρόκειται για ένα φυσικό πρόσωπο), από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά, στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο ή ένωση νομικών προσώπων, στα πρόσωπα που ορίζονται στα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 12.1 του παρόντος.
 2. 2.2Για τις περιπτώσεις του άρθρου 12.2 της παρούσας, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα,

(ii) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.

 1. 2.3Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (14.2.1) και (14.2.2) τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 12.1 και 12.2, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 12 της παρούσας.

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.

 1. 2.4Για τις περιπτώσεις του άρθρου 12.3 της παρούσας:

Για την περίπτωση (β), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.

Για τις περιπτώσεις (α), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η), υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.

Για την περίπτωση θ', πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Οι οικονομικοί φορείς που δεν υπόκεινται στην πειθαρχική δικαιοδοσία των άνω Φορέων υποβάλουν πιστοποιητικό του Φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

 1. 2.5Για την περίπτωση του άρθρου 12.8 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 306 (άρθρο 74) του ν. 4412/2016
 2. 2.6Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής:
 • Για την περίπτωση του άρθρου 13 παρ. 13.1

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Τ.Ε.Ε. καθώς επίσης να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά της χώρας προέλευσής τους.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 13.1 της παρούσας.

 • Για την περίπτωση του άρθρου 13 παρ. 13.2

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να έχουν κύκλο εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη (αθροιστικά) ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση Υπηρεσίας.

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν την ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών, προσκομίζοντας τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (Ε3 κλπ).

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας.

 • Για την περίπτωση του άρθρου 13 παρ. 13.3

Για την απόδειξη της ζητούμενης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

Κατάλογο στο οποίο θα περιγράφονται συνοπτικά:

Τα κυριότερα, παρόμοια με το προκηρυσσόμενο, έργα/υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν από τον προσφέροντα κατά την προηγούμενη δεκαετία ή υλοποιούνται σήμερα, με ένδειξη του εργοδότη, του αντικειμένου, του χρόνου υλοποίησης, της οικονομικής τους αξίας, τυχόν εταίρων, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά του εργοδότη- δημοσίου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη ή αντίγραφο νομικής δέσμευσης εργοδότη. Αν τέτοια βεβαίωση δεν μπορεί να εκδοθεί, Υπεύθυνη Δήλωση, για την παροχή της υπηρεσίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική σύμβαση.

Επίσης κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι τρείς (3) τουλάχιστον Πράξεις που εντάχθηκαν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αφορούν σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, με ένδειξη του κωδικού ΟΠΣ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του τίτλου της Πράξης του Φορέα Υλοποίησης και του προϋπολογισμού ένταξης, συνοδευόμενος από σχετική βεβαίωση του Φορέα Υλοποίησης , που για λογαριασμό του εντάχθηκαν οι σχετικές Πράξεις, με αναγραφή της αποτελεσματικής συμβολής του οικονομικού φορέα.  

Πίνακα στελεχιακού δυναμικού, από τον οποίο θα προκύπτει η στελέχωση της Ομάδας Έργου του Υποψηφίου, σύμφωνα με τον Πίνακα Στελέχωσης (Πίνακας 1).

Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων μελών της Ομάδας Έργου που να περιλαμβάνουν αντίστοιχες υπηρεσίες τις οποίες έχουν παράσχει στο παρελθόν, προκειμένου να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης τους και η ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν στις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που θα αναλάβουν σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας. Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι: τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή και ακριβή, αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό σχήμα που περιγράφεται, υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Στην περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που δεν είναι μόνιμοι εργαζόμενοι του προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων των προσώπων αυτών, στις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον προσφέροντα, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού.

 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
 • Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:

 1. ΦΕΚ σύστασης,
 2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
 3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
 4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος,
 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:

 1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά
 2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

 • Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με τον διαγωνισμό, έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 15: ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 5 είτε (α) με συστημένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντα Φορέα που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

2. Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:

«Στοιχεία Αποστολέα (Οικονομικού Φορέα):

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου”

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία «Σύμβουλος υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής για τη χρονική περίοδο 2019 – 2020»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.: 220/2019

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, Μπακάλπαση 6. 69132, Κομοτηνή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06/11/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.): 06/11/2019

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

 

3. Ο ενιαίος φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι ερμητικά κλειστός και να περιέχει τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ », κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16-Α,

β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16-Β.

γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16-Γ

Οι τρείς (3) ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο φάκελο.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο:

α) από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει , επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

 1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235 του Ν. 4412/2016:

Οι προσφέροντες υποβάλλουν σε έντυπη μορφή, επί ποινή αποκλεισμού, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147), το οποίο είναι μία ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, που έχει τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75) και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 305 και 306 (άρθρα 73 και 74) του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, ή του άρθρου 12 της παρούσας.

β. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 13 της παρούσας.

Ο προσφέρων μπορεί να συμπληρώσει από το Μέρος IV του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016 μόνο την ενότητα α, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Το προτεινόμενο από τον αναθέτοντα φορέα σχέδιο ΤΕΥΔ, διατίθεται μαζί με την διακήρυξη.

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει με ποινή αποκλεισμού την πρόταση προσέγγισης του έργου, η οποία θα αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και των μεθόδων ή/και εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει σχετικά. Η πρόταση πρέπει να αναφέρει:

 • την προτεινόμενη μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου
 • τα παραδοτέα και τη μεθοδολογία παραγωγής τους.
 • την οργάνωση - διοίκηση του Έργου τις προτεινόμενες διαδικασίες διοίκησης, προγραμματισμού και διαχείρισης του έργου.

Συμπληρωμένο τον Πίνακα 2 που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου.

            

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: …………………………………………
Στέλεχος Θέση στην ομάδα Καθήκοντα

Επίσης ο φάκελος πρέπει να περιέχει αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το βαθμό συνοχής της Ομάδας Έργου από προηγούμενες συνεργασίες των μελών της.

Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει με ποινή αποκλεισμού το συμπληρωμένο το θεωρημένο από τον αναθέτοντα φορέα έντυπο προσφοράς (Παράρτημα Ζ) υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου.

Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.

Σημειώνεται ότι οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.), βαρύνουν τον προσφέροντα. Ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον Αναθέτοντα Φορέα.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα .Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

17.1 Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α Κριτήριο Βαθμολογίας Υποψήφιων Αναδόχων Συντελεστής Βαρύτητας (σi)
Κ1 Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του έργου 30%
Κ2 Μεθοδολογία υλοποίησης και τρόπος προσέγγισης του έργου. 40%
Κ3 Βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας και την έκταση προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ τους. 30%
  ΣΥΝΟΛΟ 100%

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 + σ3ΧΚ3

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Η ομάδα κριτηρίων που φορά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 85%.

17.2 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατοντάβαθμα κλίμακα, με τον τύπο:

ΟΑ = ΧΟΠ/ΟΠΠ Χ 100 (1)

Όπου: ΟΑ = Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς Προσφέροντος

ΧΟΠ = Χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά μεταξύ όλων των Προσφερόντων

ΟΠΠ = Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν κανονικές, σύμφωνα με την παράγραφο 21.2 της παρούσας.

Για την Οικονομική Αξιολόγηση το κριτήριο που αφορά την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς να έχει συντελεστή βαρύτητας 15% και έκαστος συμμετέχοντας να βαθμολογείται για την Οικονομική του Προσφορά, με τον τύπο.

17.3 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής

Ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού αξιολόγησης κάθε προσφοράς είναι ο εξής :

Β = 0,85(ΤΑ) + 0,15(ΟΑ)

Όπου: Β= Ο τελικός βαθμός Αξιολόγησης του Προσφέροντος

ΤΑ = Η Βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης του Προσφέροντος

ΟΑ = Η βαθμολογία της οικονομικής αξιολόγησης του Προσφέροντος

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο Προσφέρων που θα λάβει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης Β.

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας επιλέγει τον προσφέροντα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική προσφορά, ο Αναθέτων Φορέας επιλέγει τον προσφέροντα με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 18: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για δέκα (10) μήνες την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα πριν από τη λήξη της.


ΑΡΘΡΟ 19: ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο πλαίσιο της παρούσας. (Αρθρο 5) Προσφορές που υποβάλλονται στον αναθέτοντα φορέα μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς γίνεται δημόσια σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η πληρότητα και ορθότητά τους. Οι φάκελοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας αποκλείονται της περεταίρω διαδικασίας. Κατόπιν αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, όσων έγιναν αποδεκτοί στο προηγούμενο στάδιο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού στη συνέχεια, σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση – βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών. Εάν παρέλθει ο χρόνος, η συνεδρίαση διακόπτεται και συνεχίζεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00 π.μ. Στη συνέχεια σε ανοικτή συνεδρίαση αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και αξιολογούνται συμφωνά με το άρθρο 17.2 της παρούσας.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, στην ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, συντάσσει το πρακτικό και προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο. Το ως άνω πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα (απόφαση κατακύρωσης).

Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Βιβλίο ΙΙ).

Η απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 14.2 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο αναθέτοντα φορέα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 • Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
 • αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
 • αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης προς το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την απόρριψη του προσωρινού αναδόχου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 316 και 317 του Ν. 4412/2016.

Ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας, σε περίπτωση λήξης των αρχικώς προσκομισθέντων, μετά από σχετική πρόσκληση του Αναθέτοντα Φορέα. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12 και 13, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, ως εξής:

α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.

β) Κατά πράξης του Αναθέτοντα Φορέα εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντα φορέα, η οποία εξετάζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του αναθέτοντα φορέα, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 22: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 310 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αναθέτων Φορέας, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 317 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 24: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Αναθέτων Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 26: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Αναθέτων Φορέας δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 ένστασης

β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προτεινόμενο ανάδοχο.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

1. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016.

2. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

3. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της οποίας ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

5. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 338 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 27: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, αρχομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στον Αναθέτοντα Φορέα τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα παραδοτέα του ανδόχου θα είναι Διμηνιαίες εκθέσεις.

Στις Διμηνιαίες εκθέσεις θα παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν στις ενέργειες για την προετοιμασία των προς ένταξη Πράξεων, στην εξέλιξη του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων Πράξεων και Υποέργων καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, με ημερομηνία έναρξης της περιόδου αναφοράς την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνιτικού.

Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής.

Η Επιτροπή Παραλαβής θα παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και θα παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, ο Αναθέτων Φορέας κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Ο Αναθέτων Φορέας, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 29: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά σε ισόποσες δόσεις, μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή ενός έκαστου από τα προβλεπόμενα παραδοτέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να διενεργηθούν οι πληρωμές θα είναι να έχουν παραληφθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Παραλαβής με την έκδοση σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής, οι αναφερόμενες ανωτέρω διμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις, οι οποίες συνιστούν τα Παραδοτέα της υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα ανωτέρω άρθρο 28.

ΑΡΘΡΟ 30: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

ΑΡΘΡΟ 31: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Αναθέτοντα Φορέα, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στον Αναθέτοντα Φορέα τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε ο Αναθέτων Φορέας συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) οΑναθέτων Φορέας δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
 2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αναθέτοντα Φορέα ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
 3. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή του.
 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Αναθέτοντα Φορέα για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Αναθέτοντα Φορέα ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
 5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
 6. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του Αναθέτοντα Φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Αναθέτοντα Φορέα, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 32. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Ανάδοχος και ο Αναθέτων Φορέας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Ενωσιακό δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 33. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.

Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν και τα Παραρτήματα της, είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.

ΑΡΘΡΟ 34. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η έγκριση της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την αριθμ. 220/2019 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ.

Κομοτηνή 27/09/2019

 

 

     

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

  

  

ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

Με την αριθμό 220/2019 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΚ.

ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Δημοτική Επιχείρηση
Υδρευσης-Αποχεύτεσης
Κομοτηνής

Μπακάλμπαση 6, 69100, Κομοτηνή
Τηλ. 2531032981
FAX 2531033244
Email : pelates@deyakom.gr

Δήμος Κομοτηνής

Δήμος Κομοτηνήςkomotini logo

logo_white.png