ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής κατόπιν της υπ’αριθμ 144/2019 (ΑΔΑ:ΨΣ16ΟΡΘΣ-3ΝΔ) Απόφασης του Δ.Σ. ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Ασφαλιστική κάλυψη όλων των υπηρεσιακών οχημάτων – μηχανημάτων έργου και μοτοποδηλάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.».

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη έχει εκτιμηθεί στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (12.210,00) άνευ ΦΠΑ.

Η τιμή που θα δοθεί για κάθε όχημα θα είναι σταθερή, θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus malus σε ευρώ, θα περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές καλύψεις που απαιτούνται για κάθε όχημα και θα αναγράφεται στην προσφορά αριθμητικώς. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις, που προβλέπονται από το νόμο, ως υποχρεωτικές. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα εκδίδονται ανά έτος.

Παρακαλούμε να αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι 26/06/2019 για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΚ, Μπακάλμπαση 6, λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις όπως περιγράφονται στην απόφαση 144/2019. Στη παρούσα πρόσκληση γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό επάγγελμα. Οι απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις και η λίστα των οχημάτων και μοτοποδηλάτων περιγράφονται αναλυτικά στην 144/2019 Απόφαση του Δ.Σ.

Μαζί με την προσφορά σας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Προσφορές που δεν συντάσσονται σύμφωνα με τα παραπάνω, δύνανται να μην λαμβάνονται υπόψη.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

               ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

       ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Δημοτική Επιχείρηση
Υδρευσης-Αποχεύτεσης
Κομοτηνής

Μπακάλμπαση 6, 69100, Κομοτηνή
Τηλ. 2531032981
FAX 2531033244
Email : pelates@deyakom.gr

Δήμος Κομοτηνής

Δήμος Κομοτηνήςkomotini logo

logo_white.png