ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών υπευθύνου έργου (project manager)

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών υπευθύνου έργου (project manager)

για τμήματα των τεσσάρων πακέτων στα οποία συμμετέχει η ΔΕΥΑ Κομοτηνής του έργου «Maintenance and Life Cycle Asset Management: the Cornerstones
for Sustainable Development
- mainCode» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ –
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κομοτηνής

Έχοντας υπόψη:


  1. Το Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων καιπρομηθειών Ο.Τ.Α.


2.Την υπ’αριθ. 101/2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ
περί σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών της δράσης.

  3. Την με αρίθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521- 31/3/2010 (ΦΕΚ 415
  12/4/2010 Τ.Β.) Υπουργική Απόφαση Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών
  Προγραμμάτων του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

4. Την εγκεκριμένη πρόταση του έργου με
τίτλο έργου «Maintenance and Life Cycle Asset Management:
the Cornerstones for Sustainable Development -
mainCode»

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την έκδοση και δημοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών
για καθήκοντα Υπευθύνου Έργου για την υλοποίηση τμημάτων των τεσσάρων πακέτων
στα οποία συμμετέχει η ΔΕΥΑ Κομοτηνής του έργου «Maintenance and Life Cycle Asset Management: the Cornerstones
for Sustainable Development
- mainCode» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ –
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».Ο Προϋπολογισμός της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 5.425 € πλέον ΦΠΑ.Στοιχεία του έργου καθώς και οι
δικαιούμενοι συμμετοχής περιέχονται στο Παράρτημα Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου
ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 28η
Φεβρουαρίου 2014.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
διαθέτουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής κατεύθυνσης, αποδεδειγμένη
γνώση στο αντικείμενο διαχείρισης έργων, αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
καταθέσουν σε έντυπη μορφή φάκελο με τα στοιχεία τους μέχρι την Τρίτη 24
Ιουλίου 2012 και ώρα 12.00 στα γραφεία της
ΔΕΥΑ Κομοτηνής, Μπακάλμπαση 6, 67.100 Κομοτηνή.Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με
αξιολόγηση του βιογραφικού των υποψηφίων.

Η δημοσίευση της παρούσας θα
αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (ΔΕΥΑ Κομοτηνής), στον δικτυακό τόπο www.deyakom.gr. (ΔΕΥΑ Κομοτηνής) και στον
δικτυακό τόπο www.komotini.gr (Δήμος Κομοτηνής)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ανάθεση μέρους τωντμημάτων των τεσσάρων πακέτων στα οποία συμμετέχει η ΔΕΥΑ Κομοτηνής του έργου «Maintenance and Life Cycle Asset Management: the Cornerstones

for Sustainable Development- mainCode» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ –ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».
Αναθέτουσα
ΑρχήΔημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης
ΚομοτηνηςΠρουπολογισμός
σύμβασης5.425 €
πλέον ΦΠΑΑντικείμενοΠαροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Έργου (Project Manager) για την υλοποίηση
των τεσσάρων πακέτων στα οποία συμμετέχει η ΔΕΥΑ Κομοτηνής του έργου «Maintenance and Life Cycle Asset Management: the Cornerstones for Sustainable Development
- mainCode»ΔιαδικασίαΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή
υπηρεσιώνΔιάρκεια
ΕκτέλεσηςΈως 28/2/2014Χρηματοδότηση
Έργου«Maintenance
and Life Cycle Asset Management: the Cornerstones for Sustainable Development
- mainCode» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής φακέλουΤρίτη 24 Ιουλίου 2012 και ώρα 12.00Τόπος
Κατάθεσης φακέλωνΔΕΥΑ Κομοτηνής, Μπακάλμπαση 6, 67.100 Κομοτηνή
I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αντικείμενο του Έργου

  In the MainCODE project, a partnership comprised
  of 5 Greek and 3 Bulgarian partners, will undertake to implement a Total
  Approach for Regional Maintenance Policies. In order to achieve the main objective, during
  the two year period of MainCODE project, fifteen seminars will be organized to
  cover all basic areas on Life Cycle Asset Management & Maintenance area.From this intensive lifelong training program
  andthrough the certification procedure (developed during the project), at least
  100 technicians and engineers are expected to certify their skills. This
  training program is also expected to increase the percentage of women involved
  in the maintenance sector, which currently is 5%. The achievement of that goal
  will be assessed by the percentage of women who become certified (expected to
  reach 15%).It is also expected to improve collaboration
  between the academic and the business sectors. A significant contribution to
  improving the quality of life in the cross-border area, with substantial
  environmental added value. Finally, project MainCODE will establish 3
  partneships/networks.

2. Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του Αναδόχου

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟ 1

Αφορά στη διαχείριση του έργου σε όλη τη διάρκεια του με
κύρια παραδοτέα τις τριμηνιαίες αναφορές προόδου, τις τελικές αναφορές του
έργου (για τα οικονομικά και το φυσικό αντικείμενο) και τα πρακτικά των
συναντήσεων.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟ 2

Αφορά στα 2 μεγάλα συνέδρια στο τέλος του έργου καθώς και στη
διοργάνωση 4 ημερίδων σχετικών με θέματα maintenance.

H ΔΕΥΑΚ συμμετέχει στις δράσεις αυτές ως εξής:

  Δράση 2.1
  Συμμετοχή στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης


Δράση 2.3
Διοργάνωση μιας ημερίδας

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟ 5

Στο πακέτο αυτό περιλαμβάνονται 3 σειρές εκπαιδευτικών
σεμιναρίων σχετικών με θέματα
maintenance. Η ΔΕΥΑΚ θα συμβάλλει στη δράση 5.3 με τη διοργάνωση ενός
σεμιναρίου.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟ 6

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει την μελέτη εφαρμογής και την
εφαρμογή και αξιολόγηση των καινοτόμων εργαλείων και του λογισμικού που θα
αναπτυχθούν. Συγκεκριμένα:

  Η ΔΕΥΑΚ θα συνεργαστεί με έναν ειδικό
  εξωτερικό συνεργάτη για την ανάπτυξη της μελέτης εφαρμογής (Δράση 6.3)


Την εφαρμογή και αξιολόγηση (Δράση 6.)

  3. Προϋπολογισμός της σύμβασης

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.425 €
πλέον ΦΠΑΗ δαπάνη υλοποίησης του εν λόγω έργου βαρύνει το έργο
«Maintenance and Life Cycle Asset Management: the Cornerstones for Sustainable
Development - mainCode» του Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».

Η αμοιβή θα καταβληθεί σε δόσεις ως εξής:

50% επί του ποσού που αναλογεί για κάθε πακέτο μετά την
ολοκλήρωση των αντίστοιχων προβλεπόμενων ενεργειών κάθε πακέτου.

Το υπόλοιπο 50% με το πέρας του έργου και την οριστική
παραλαβή αυτού.

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΣΗΣ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής – Υποβολής προσφορών

Δικαίωμα υποβολής φακέλου συμμετοχής έχουν φυσικά ή/και
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ε.Ε. και διαθέτουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής
κατεύθυνσης, αποδεδειγμένη γνώση στο αντικείμενο διαχείρισης έργων,
αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και πολύ
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.Στη διαδικασία μπορούν να
συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις φυσικών ή νομικών
προσώπωνΗ επιλογή αναδόχου θα γίνει με
αξιολόγηση του βιογραφικού των υποψηφίων.

2. Περιεχόμενα Φακέλου

 1. Αίτηση
  συμμετοχής
 2. Βιογραφικό
  σημείωμα
 3. Αποδεικτικό
  βασικού τίτλου σπουδών
 4. Αποδεικτικό
  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 5. Αποδεικτικό
  πολύς καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 6. Αποδεικτικά
  Προϋπηρεσίας

Οι φάκελοι μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή ή courier στην
ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ΔΕΥΑ Κομοτηνής δεν
φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των φακέλων που
θα αποσταλούν. Οι φάκελοι που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία
και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμοι
φάκελοι επιστρέφονται στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχτούν ακόμη και αν η
καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ


ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ