ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.ΡΟΔΙΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Κομοτηνή: 25/07/2012

Αρ.Πρωτ. 2961

ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ Δ. Δ. ΡΟΔΙΤΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ

της ΣΑΕ

ΠΟΣΟ 3.100.000,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ Δ. Δ. ΡΟΔΙΤΗ»,
με προϋπολογισμό 3.100.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων με προϋπολογισμό 2.132.700,96 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ
και απρόβλεπτα).

2. Οιενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ
6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ GR, μέχρι τις 13-09-2012 ημέρα Πέμπτη, δηλαδή
πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα
του διαγωνισμού δεν προσμετράται). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Ενοποιημένης Διακήρυξης τύπου Β.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 50,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2531032981, FAX επικοινωνίας 2531033244, e-mail επικοινωνίας deyakom @ otenet.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πελτέκης Κων/νος.

3. Οδιαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-09-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το
σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά
ομάδες ομοειδών εργασιών, του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στοδιαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Μεμονωμένες
εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον
ανήκουν στην 3η ή 4η τάξη (με έδρα εντός και
εκτός νομού Ροδόπης) ή στην 5η
τάξη (με έδρα εντός νομού Ροδόπης) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από
ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι
απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές
και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9
του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Γιατη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΣΑΡΑΝΤΑ
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ
ΠΕΝΤΕΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΩΝ (42.655,00 €) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 18/04/2013. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013
(Ε.Τ.Π.Α. –Εθνικοί Πόροι).Προβλέπεται η δυνατότητα
χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/08 (Α’ 116) βάσει του Ν.4072/12.

7. Ησυνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

9. Η ημερομηνία αποστολής της περίληψης της
προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 23 /07 / 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ