ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ Ο ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία (άρθρο 3 περ. α του Ν.3669/08 (ΚΔΕ))

με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης

(άρθρο 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ)), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012».

Στην Κομοτηνή την 7η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, οι υπογραφόμενοι:

1. Γεωργιάδου Ελισάβετ, Διευθύντρια της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ, ως Πρόεδρος

    2. Ρωσσίδης Κων/νος, Αγρ.Τοπ. Μηχανικός της ΔΕΥΑΚ, ως μέλος,
    3. Πελτέκης Κων/νος, Μηχ/γος Μηχανικός της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ως μέλος

που αποτελούμε, σύμφωνα με την αριθ. 50/2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, επιτροπή για τη διεξαγωγή του προαναφερόμενου

διαγωνισμού, συνήλθαμε για την διεξαγωγή του.

Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού:

1. Δεν προσήλθαν διαγωνιζόμενοι να καταθέσουν φακέλους προσφοράς.

2. Δεν υπήρχαν ταχυδρομικώς αποστελλόμενοι φάκελοι προσφοράς.

3. Αφού πέρασε η ώρα που αναφέρεται στην διακήρυξη, ο κήρυκας κάλεσε τρεις φορές αυτούς

που τυχόν δεν εμφανίστηκαν και ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε λήξασα την παράδοση των προσφορών.

4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης του έργου, παραπέμπει το παρόν πρακτικό στο

Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ώστε να καθορίσει με πράξη του την νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΑΓΡ.ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ