ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΕΤΟ

ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ :ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 08/08/2012

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 3132

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Πελτέκης Κωνσταντίνος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός νέας ημερομηνίας για δεύτερη ( 2ηδιεξαγωγή διενέργειας Διαγωνισμού έργου.

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012».

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθ.114/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής ο διαγωνισμός του έργου του
θέματος θα επαναληφθεί στις 17/08/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών την
10:00 π.μ.

Κατόπιν τούτου:

Οι εργοληπτικές εταιρείες, οι οποίες δεν είχαν παραλάβει τεύχηδημοπράτησης του Διαγωνισμού, δύνανται να προβούν στην
παραλαβή τους και να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό της 17 Αυγούστου του έτους 2012 και ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών την
10:00 π.μ., ο οποίος θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής οδός
Μπακάλμπαση αρ. 6 Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή.

Σύμφωνα με το άρθρο 2.1 της Διακήρυξης, για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης του έργου οι
ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε
30,00 ΕΥΡΩ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Τ.Υ.ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ