ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ΠΕ Χημικών

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13/12/2012

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 5449

Θέμα:
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ΠΕ Χημικών με
σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για το έργο, Λειτουργία Διαπιστευμένου
Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής
»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

    1. Το Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.

2. Το με αριθμ. πρωτ. 8319/17-10-2012 έγγραφο, Έγκρισης της Χορήγησης Πιστοποιητικού
Διαπίστευσης του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής

    3.Την με αριθμ. 164/2012 Απόφαση του Δ.Σ. της
    ΔΕΥΑΚ περί έγκρισης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την έκδοση και
δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη δύο (2) συμβάσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ΠΕ
Χημικών
με ανάθεση παροχής υπηρεσιών. Ο Προϋπολογισμός της κάθεσύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.000 €
πλέον ΦΠΑ.Στοιχεία του έργου καθώς και οι δικαιούμενοι συμμετοχής περιέχονται στο Παράρτημα Α’, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.Η διάρκειαυλοποίησης του έργου ορίζεται αυτή των
δώδεκα (12) μηνών.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο αίτηση συμμετοχής,
βιογραφικό σημείωμα, όλα τα υποχρεωτικά προσόντα επικυρωμένα όπως ορίζονται από
την προκήρυξη καθώς και οτιδήποτε σχετικό ενισχύει την υποψηφιότητα τους μέχρι την
28/12/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της
ΔΕΥΑ Κομοτηνής, Μπακάλμπαση 6, 69100 Κομοτηνή.

Η επιλογή των
αναδόχων θα γίνει με αξιολόγηση των τυπικών προσόντων.

Η δημοσίευση
της παρούσας θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (ΔΕΥΑ Κομοτηνής), στο
δικτυακό τόπο www.deyakom.gr (ΔΕΥΑ
Κομοτηνής), σε ημερήσιο και εβδομαδιαίο τοπικό τύπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ


ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ