ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2016 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101    Ειδικότητα :  Υδραυλικοί

sox 101

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102    Ειδικότητα :  Ηλεκτρολόγοι

102

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103    Ειδικότητα : 

 

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
 ΤΑΥΤΟΤ.
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων) 
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων)  ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (4 ή 5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (8)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (9)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(10)
(1)  (2) (3) (4 ή 5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 ΔΕΛΗΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ ΑΒ375919 Οχι Ναι 1         1     12,00 55 0 0 0 0 30 0 0 240,00 385 Οχι 1 Ναι 655,00 1
3 ΝΕΦΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΓ ΑΖ363308 Οχι Ναι 1               19,55   0 0 0 0 0 0 0 391,00 0 Οχι 1 Ναι 391,00 2
4 ΓΕΡΟΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ ΑΖ364644 Οχι Ναι Β               13,00 10 0 0 0 0 0 0 0 260,00 70 Οχι Β Ναι 330,00 3
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ ΑΗ865702 Ναι Ναι 1               17,00 36 0 0 0 0 0 0 0 340,00 252 Ναι 1 Ναι 592,00 4