ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Εφάπαξ Δαπάνες

Οι εφάπαξ δαπάνες που βαρύνουν τους καταναλωτές για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης είναι οι εξής:
 

Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο Ύδρευσης

 

Διατομή

Αξία

Φ18

60€

Φ22

80€

Φ32

130€

Φ50

190€

 

Εγγύηση έναντι κατανάλωσης νερού

Διατομή

Αξία

Φ18

60€

Φ22

90€

Φ32

120€

Φ50

180€

 

Εγγύηση χρήσης υδρομέτρου

Διατομή

Αξία

Φ18

25€

Φ22

40€

Φ32

60€

Φ50

80€

 

Δαπάνη διακλάδωσης ιδιωτικής παροχής ύδρευσης

Υπολογίζεται απολογιστικά ως προς το μήκος της ιδιωτικής παροχής από τον αγωγό διανομής μέχρι την ρυμοτομική γραμμή ως εξής:

Για το πρώτο μέρος μήκους – Τιμή μονάδας

Διατομή

Χωματόδρομος

Αστική Οδός

Πεζοδρόμιο

Φ18

225€/μ,μ

235€/μ,μ

305€/μ,μ

Φ22

245€/μ,μ

255€/μ,μ

325€/μ,μ

Φ32

290€/μ,μ

300€/μ,μ

370€/μ,μ

Για κάθε επιπλέον μέτρο – Τιμή μονάδας

Διατομή

Χωματόδρομος

Αστική Οδός

Πεζοδρόμιο

Φ18

30€/μ,μ

40€/μ,μ

80€/μ,μ

Φ22

30€/μ,μ

40€/μ,μ

80€/μ,μ

Φ32

30€/μ,μ

40€/μ,μ

80€/μ,μ

 

Χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος νερού

40€

 

Έλεγχος λειτουργίας υδρομέτρου

6€

 

Τέλος επανασύνδεσης

24,80€

 

Τέλος διάθεσης βοθρολυμάτων

Μηνιαία άδεια διάθεσης βοθρολύματος με βυτιοφόρο όχημα 105€.

 

Δαπάνη μετατόπισης αγωγών, επέκτασης δικτύων και συναφείς εργασίες για λογαριασμό τρίτων.

Η δαπάνη που βαρύνει τον προστρέχοντα για εκτέλεση έργων κατά προτεραιότητα, πέραν του εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος, υπολογίζεται σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του έργου προσαυξημένα κατά 10% για γενικά έξοδα.

 

Δαπάνη διακλάδωσης με το αποχετευτικό δίκτυο

Σύμφωνα με την ως σήμερα ισχύουσα τιμολόγηση 75€ ανά εξυπηρετούμενο ακίνητο (υδρόμετρο).

 

Τέλος Σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο

Σύμφωνα με την έως σήμερα ισχύουσα τιμολόγηση και με βάση τον τύπο: (0,542ΧΕ2+1.610ΧE+40.400)/340,75

 

Χρέωση ΦΠΑ

Η αξία του νερού που καταναλώθηκε επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 13%, όλες οι υπόλοιπες αξίες εκτός των εγγυήσεων επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%.