ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας

Γίνεται με την προσκόμιση αντίγραφου συμβολαίου αγοραπωλησίας από τον νέο ιδιοκτήτη και αντιγράφου λογαριασμού. Απαραίτητα στοιχεία είναι το Α.Φ.Μ., ο αριθμός ταυτότητας και αριθμός τηλεφώνου.