ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Πόροι-Έσοδα της Επιχείρησης

Έσοδα της Επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 (άρθρο 10-28) είναι:

 • Το ειδικό τέλος για την μελέτη και κατασκευή έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του νερού.
 • Το ειδικό τέλος 3% του εισοδήματος εξ οικοδομών όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Ν.2065/92, άρθρο 43.
 • Δωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών.
 • Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο Αποχέτευσης.
 • Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο Ύδρευσης.
 • Η δαπάνη και η σύνδεση με τον αγωγό Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
 • Το τέλος χρήσης υπόνομου.
 • Η αξία του νερού που καταναλώνεται.
 • Η εγγύηση χρήσης υδρομέτρου.
 • Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
 • Οι συνεισφορές τρίτων προς εκτέλεση έργων κατά προτεραιότητα.
 • Οι πρόοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής.
 • Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές, και λοιπές επιχορηγήσεις.
 • Έσοδα από την εφαρμογή του άρθρου 27, 28 του Ν.1069/80.
 • Στους πόρους της Επιχείρησης που διευρύνει το αντικείμενο της προβλέπονται αντίστοιχα έσοδα από την νέα δραστηριότητα Ν.2307/95, Ν.3274/04.