ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Προφίλ της επιχείρησης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), είναι μία από τις πρώτες επιχειρήσεις που συστάθηκαν σε εφαρμογή του Ν.1069/80. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, επιχείρηση ειδικού σκοπού, άρθρο 252 του Ν.3463/06 που σκοπό έχει την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής αρμοδιοτήτων του Δήμου Κομοτηνής, όπως ορίζει ο Ν.1069/80.

Η σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δικαιολογείται γιατί με αυτήν:

  1. Παρέχεται Διοικητική και Οικονομική αυτοτέλεια
  2. Αντιμετωπίζεται ριζικά το κύκλωμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης με την εκτέλεση μεγάλων και εκτεταμένων συναφών έργων σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της.
  3. Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από άλλους πόρους, από δανειοδόητηση και από ίδιους πόρους της Επιχείρησης.