ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Σκοποί-Στόχοι της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και διέπεται ως προς την Διοίκηση, Οργάνωση, Εκτέλεση, Λειτουργία, και Συντήρηση των Έργων της, αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης, από τις διατάξεις του Ν.1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και τα λοιπά από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Αντικείμενο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Κομοτηνής, δύο τομείς με ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξςη της πόλης μας και της περιοχής μας γενικότερα.

Σκοπός της Επιχείρησης είναι:

  • Να μεριμνά για την επαρκή και απρόσκοπτη προς τους καταναλωτές της παροχή νερού.
  • Η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους κατοίκους των Δήμων μας.
  • Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των μεγάλων και βασικών έργων υποδομής.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος με την λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού.
  • Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι μια αυτοτελής, σύγχρονη Επιχείρηση ικανή να πραγματοποιήσει τους καταστατικούς της στόχους και σκοπούς.