ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Εξωτερικό Υδραγωγείο Δήμου Κομοτηνής

Το εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Κομοτηνής εξασφαλίζει πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα και σε άριστη ποιότητα για την πόλη αλλά και για όλους του οικισμούς του Δήμου. Περιλαμβάνει όλα τα συστήματα ύδρευσης από τις πηγές του νερού που προορίζεται για πόσιμο, τα αντλιοστάσια, την μονάδα επεξεργασίας έως και τις δεξαμενές διανομής του νερού πριν την διανομή του στους καταναλωτές.

1.Φράγμα Υδρομάστευσης.

Η κύρια πηγή πόσιμου νερού της ΔΕΥΑΚ, ιδιαίτερα του μήνες Νοέμβριο έως Ιούνιο, είναι το φράγμα υδρομάστευσης του δυτικού παραπόταμου του Βοζβόζη, που βρίσκεται 1500 m βόρεια του οικισμού Συμβόλων.

Πρόκειται για έναν τεχνητό αναβαθμό ύψους τριών μέτρων, πίσω από τον οποίο δημιουργείται τεχνητή λίμνη μήκους 100 m και μέγιστου πλάτους 20 m Ο αναβαθμός κατασκευάστηκε το 1991 από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Το νερό φιλτράρεται σε διάτρητα ανοξείδωτα φίλτρα επιπλεόντων και ογκωδών στερεών. Τα φίλτρα βρίσκονται στο μέσο του ωφέλιμου βάθους του φράγματος και είναι συνδεδεμένα με τον αγωγό μεταφοράς του νερού προς τη Μονάδα Επεξεργασίας, όπου το νερό καταλήγει με βαρύτητα. Το νερό, που δεν υδρομαστεύεται, υπερχειλίζει από το φράγμα και συνεχίζει κατάντη στην κοίτη του ποταμού.

Ο αγωγός μεταφοράς του νερού είναι χαλύβδινος διαμέτρου Φ600 και έχει εσωτερική και εξωτερική επένδυση μονωτικού υλικού.

Δείτε φωτογραφίες

2.Γεωτρήσεις νερού.

Τους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο, η ποσότητα του νερού που συλλέγεται από το ποτάμι είτε δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της πόλης είτε δεν υπάρχει καθόλου. Γι’ αυτό το λόγο έχουν ανορυχθεί και αξιοποιηθεί 21 γεωτρήσεις νερού που είτε αποτελούν την κύρια πηγή νερού αυτούς τους μήνες είτε λειτουργούν συμπληρωματικά με το φράγμα.

Οι γεωτρήσεις βρίσκονται δυτικά της πόλης, κοντά στο δυτικό παραπόταμο του Βοζβόζη και το νερό που αντλούν συγκεντρώνεται στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο.

Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά του νερού στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο είναι διαμέτρου Φ200 έως Φ280. Η ισχύς των αντλητικών συγκροτημάτων των γεωτρήσεων είναι 15 ΗΡ έως 25 ΗΡ.

3.Κεντρικό Αντλιοστάσιο Νερού.

Στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Νερού συγκεντρώνεται το νερό που αντλείται από τις γεωτρήσεις. Στις δεξαμενές συλλογής του νερού του αντλιοστασίου είναι εγκαταστημένες 3 υποβρύχιες και 4 φυγοκεντρικές αντλίες για την μεταφορά του νερού στην Μονάδα Επεξεργασίας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται 3 αντλίες ισχύος 125 ΗΡ, 2 αντλίες ισχύος 136 ΗΡ και 2 αντλίες ισχύος 220 ΗΡ.

Για την μεταφορά του νερού από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο έως την Μονάδα Επεξεργασίας χρησιμοποιούνται 3 αγωγοί διαμέτρου Φ400.

Δείτε φωτογραφίες

4.Μονάδα Επεξεργασίας Νερού.

Στη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού συγκεντρώνεται το νερό από το ποτάμι και τις γεωτρήσεις και επεξεργάζεται, ώστε να πληρεί τις προδιαγραφές του πόσιμου νερού στην πόλη.

Τα στάδια του συστήματος επεξεργασίας του νερού είναι:

α) Φρεάτιο Αρχικής Ανάμειξης.

Τα νερά που προέρχονται από το ποτάμι και τις γεωτρήσεις αναμιγνύονται στο φρεάτιο αρχικής ανάμειξης όπου γίνεται και προχλωρίωση του νερού με υδατικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου.

β) Δεξαμενές Καθίζησης.

Στη συνέχεια το νερό εισέρχεται στις δύο παράλληλες δεξαμενές της 1ης καθίζησης. Εκεί καθιζάνουν τα αιωρούμενα στερεά του νερού με τη βαρύτητα. Το νερό μετά από το φρεάτιο κροκίδωσης και τον μαίανδρο συσσωμάτωσης (εγκαταστάσεις που εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν γίνεται χρήση χημικών κροκιδωτικών στην επεξεργασία) καταλήγει στις δεξαμενές της 2ης καθίζησης.

Στη συγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας δεν γίνεται κροκίδωση και συσσωμάτωση, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας του νερού σε αιωρούμενα στερεά. Ο συνολικός χρόνος παραμονής του νερού στις δεξαμενές 1ης και 2ης καθίζησης είναι 3 ώρες. Ο συνολικός όγκος των δεξαμενών 1ης και 2ης καθίζησης είναι 3500 m3

Οι δεξαμενές καθίζησης καθαρίζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Γι’ αυτό λειτουργούν τέσσερις παράλληλες δεξαμενές, δύο για την 1η και δύο για την 2η καθίζηση, ώστε να μη διακόπτεται η παροχή του νερού κατά τον καθαρισμό.

γ) Ταχυδιϋλιστήριο.

Μετά τις δεξαμενές καθίζησης το νερό εισέρχεται στο ταχυδιϋλιστήριο. Εκεί βρίσκονται έξι κλίνες με αμμόφιλτρα διαστάσεων 4 m Χ 6 m εκάστη. Το φίλτρο της άμμου έχει πάχος 70 cm και από κάτω του είναι τοποθετημένα στρώματα από χαλίκια αυξανόμενης διαμέτρου με το βάθος. Το νερό εισέρχεται από το πάνω μέρος του φίλτρου και διηθείται μέσα από το στρώμα της άμμου και των χαλικιών. Με την διήθηση του νερού στο φίλτρο άμμου, απομακρύνονται το σύνολο των αιωρούμενων στερεών του και το μεγαλύτερο μέρος του μικροβιολογικού του φορτίου. Το διηθημένο νερό παραλαμβάνεται από το κάτω μέρος του φίλτρου και οδηγείται στο αντλιοστάσιο της μονάδας.

Τα φίλτρα των κλινών καθαρίζονται κάθε 12 περίπου ώρες και γι’αυτό το λόγο λειτουργούν έξι παράλληλες κλίνες, ώστε να μη διακόπτεται η παραγωγή. Ο καθαρισμός γίνεται με αντίστροφη πλύση του φίλτρου. Αυτό επιτυγχάνεται με διοχέτευση καθαρού νερού και αέρα με πίεση από το κάτω μέρος της κλίνης, μέχρις ότου να ρευστοποιηθεί η κλίνη και να είναι σε αιώρηση οι κόκκοι της άμμου του φίλτρου. Ετσι, γίνεται απομάκρυνση των αποθέσεων του φίλτρου και μεταφορά τους στο νερό έκπλυσης, το οποίο μετά το τέλος της πλύσης απομακρύνεται στο δίκτυο καθαρισμού του ταχυδιϋλιστηρίου. Ο αέρας παρέχεται από έναν αεροσυμπιεστή ισχύος 30 KW.

δ) Αντλιοστάσιο Μονάδας Επεξεργασίας.

Κάτω από το ταχυδιϋλιστήριο βρίσκεται το αντλιοστάσιο νερού, όπου λειτουργούν τέσσερις αντλίες ισχύος 75 ΗΡ εκάστη. Η μία από τις τέσσερις αντλίες χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του νερού στον πύργο νερού και οι άλλες τρεις για τη μεταφορά του νερού στις δεξαμενές διανομής. Το νερό, που μεταφέρεται στον πύργο νερού, χλωριώνεται στο χώρο του αντλιοστασίου.

ε) Πύργος Νερού.

Ο πύργος νερού είναι μία ανυψωμένη δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία τροφοδοτεί με επεξεργασμένο νερό ολόκληρη την Μονάδα Επεξεργασίας. Η κύρια χρήση του νερού από τον πύργο νερού είναι για την αντίστροφη πλύση των φίλτρων άμμου του ταχυδιϋλιστηρίου. Το νερό του πύργου χρησιμοποιείται, επίσης, στην Μονάδα Επεξεργασίας για τις πλύσεις των δεξαμενών και για τις ανάγκες πόσιμου νερού του προσωπικού.

στ) Χλωρίωση.

Η τελική φάση επεξεργασίας του νερού είναι η απολύμανσή του με αέριο χλώριο για πλήρη απομάκρυνση του μικροβιολογικού φορτίου. Η χλωρίωση λαμβάνει χώρα σε ξεχωριστό οικίσκο εντός της μονάδας. Το αέριο χλώριο αποθηκεύεται σε φιάλες από τις οποίες, με ελεγχόμενο και αυτόματο τρόπο μέσω βαλβίδων, διοχετεύεται η απαιτούμενη ποσότητα χλωρίου στο νερό. Είναι εγκαταστημένη συστοιχία έξι φιαλών χλωρίου, από τις οποίες λειτουργούν ταυτόχρονα τρεις φιάλες, ενώ υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας των άλλων τριών, ώστε να μην διακοπεί η διαδικασία χλωρίωσης κατά την αλλαγή των κενών φιαλών.

ζ) Δεξαμενές Διανομής.

Μετά το τέλος της επεξεργασίας, το νερό αποθηκεύεται στις έξι δεξαμενές διανομής, από τις οποίες με βαρύτητα, τροφοδοτείται στο δίκτυο διανομής για κατανάλωση. Οι τέσσερις δεξαμενές είναι κυλινδρικές και έχουν χωρητικότητα 900 m3 η κάθε μία, ενώ οι άλλες δύο είναι ορθογωνικές και έχουν χωρητικότητα 1000 m3 και 2000 m3 αντίστοιχα. Ολες οι δεξαμενές διανομής είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Από τις δεξαμενές διανομής τροφοδοτείται με βαρύτητα η πόλη της Κομοτηνής και οι οικισμοί Υφαντών, Παραδημής, Κοσμίου, Μεσοχωρίου, Μεγάλου Κρανοβουνίου, Μικρού Κρανοβουνίου, Ιτέας, Κικηδίου, Ροδίτη, Θρυλορίου, Φύλακα και Ανθοχωρίου.

Δείτε φωτογραφίες

5.Εξωτερικό υδραγωγείο οικισμών.

Στον χώρο της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού υπάρχει αντλιοστάσιο νερού που τροφοδοτεί τους οικισμούς Πανδρόσου, Συμβόλων και το Τουριστικό Περίπτερο Νυμφαίας.

Επίσης, στον χώρο της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού υπάρχει δεύτερο αντλιοστάσιο νερού που τροφοδοτεί τους οικσιμούς Καρυδιά, Κάλχα, Σιδηράδες, Στυλάριο, Γρατινή, Τυχηρό και Ιάμπολη.

Το εξωτερικό υδραγωγείο οικισμών συμπληρώνεται με ενδιάμεσα αντλιοστάσια και δεξαμενές διανομής οικισμών:

 • Ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Νυμφαίας.

 • Αντλιοστάσιο Κάλχα.

 • Αντλιοστάσιο Τυχηρού.

 • Αντλιοστάσιο Κικηδίου.

 • Αντλιοστάσιο Ροδίτη.

 • Δεξαμενή διανομής Γρατινής.

 • Δεξαμενή διανομής Πανδρόσου.

 • Δεξαμενή διανομής Καρυδιάς.

 • Δεξαμενή διανομής Ιάμπολης.

 • Δεξαμενή διανομής Τυχηρού.

 • Δεξαμενή διανομής Κάλχα.

 • Πύργος αποθήκευσης νερού Ροδίτη.

 • Πύργος αποθήκευσης νερού Θρυλορίου.

Στο εξωτερικό υδραγωγείο περιλαμβάνονται επίσης οι γεωτρήσεις του κάθε οικισμού που τροφοδοτούν τους οικισμούς με πόσιμο νερό σε περίπτωση αδυναμίας τροφοδοσίας τους από την Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Κομοτηνής.