ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Δίκτυο Αποχέτευσης (Λυμάτων - Ομβρίων)

Το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης Κομοτηνής είναι χωριστικό, δηλαδή ξεχωριστό για τα λύματα και για τα όμβρια νερά.

 Στους οικισμούς του Δήμου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων αλλά λειτουργούν στεγανοί ή απορροφητικοί βόθροι, τα βοθρολύματα των οποίων μεταφέρονται για επεξεργασία στην Ε.Ε.Λ. Κομοτηνής.

 Μέχρι σήμερα κατασκευάστηκαν και λειτουργούν στην πόλη μας αγωγοί ακαθάρτων από PVC, διαμέτρου Φ630 – Φ160 και από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες διαμέτρων Φ1000-Φ600 και αγωγοί ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες. Το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων εξυπηρετεί το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της πόλης.

 Το δίκτυο ομβρίων έχει φρεάτια υδροσυλλογής και φρεάτια επίσκεψης των αγωγών.

 Τα δίκτυα ακαθάρτων και ομβρίων λειτουργούν ανεξάρτητα και έχουν διαφορετικούς τελικούς αποδέκτες.

Τα λύματα οδηγούνται μετά την επεξεργασία τους στον δυτικό χειμαροπόταμο του ποταμού Βοζβόζη και τα όμβρια στον κεντρικό χειμαροπόταμο του ποταμού Βοζβόζη.

 Επισημαίνουμε ότι στους αγωγούς των ομβρίων απαγορεύεται να πετάμε οτιδήποτε επιβλαβές για το περιβάλλον (πετρελαιοειδή, χρώματα, λύματα κ.λ.π.).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η ΔΕΥΑΚ για την συντήρηση και την καλή λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου χρησιμοποιεί δύο (2) ειδικά αποφρακτικά οχήματα, ένα (1) όχημα τηλεπισκόπησης αγωγών ακαθάρτων και συνεργείο ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού.

Οι εργασίες συντήρησης εξασφαλίζουν, επίσης, την αύξηση του χρόνου ζωής του δικτύου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η ΔΕΥΑΚ από το έτος 1988 άρχισε την κατασκευή μεγάλων έργων αποχέτευσης:

  • Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων της πόλης.

  • Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων οικισμών.

  • Αντλιοστάσιο λυμάτων περιοχής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ.

  • Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κομοτηνής.