ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Βιολογικός Καθαρισμός

Η Ε.Ε.Λ. Κομοτηνής βρίσκεται σε απόσταση 2 km από τα

όρια της πόλης και 500 m από την γέφυρα Κολακλόγλου της Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης, σε χώρο έκτασης 30 στρεμμάτων. Το οικόπεδο της εγκατάστασης έχει μέσο υψόμετρο 26,50 m.

Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται στον χειμαρροπόταμο Βοζβόζη που ρέει σε απόσταση 30 m από τα όρια της εγκατάστασης και τελικώς καταλήγει στην λίμνη Μητρικού.

Η μονάδα άρχισε να λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 1994 και μέχρι σήμερα λειτουργεί επιτυχώς με ευθύνη της ΔΕΥΑΚ. Από τα τέλη του 2009 η εγκατάσταση αναβαθμίστηκε στις μονάδες υποδοχής βοθρολυμάτων, υποδοχής αστικών λυμάτων και αφυδάτωσης ιλύος και επεκτάθηκε κατά 50% ώστε να εξυπηρετεί ισοδύναμο πληθυσμό 79.500 κατοίκων.

Η εγκατάσταση, επίσης, επεξεργάζεται και όλα τα βοθρολύματα του Ν.Ροδόπης, σύμφωνα με την Νομαρχιακή Απόφαση 274/30-1-1995.

Οι παροχές και τα φορτία σχεδιασμού της εγκατάστασης μετά την επέκτασή της είναι:

 • Ισοδύναμος πληθυσμός (ι.κ.) : 79.500

 • Μέση ημερήσια παροχή (m3/d) : 15.750

 • Αιχμή παροχής (m3/hr) : 1.005

 • Φορτίο BOD5 (kg/d) : 4.770

 • Φορτίο αιωρούμενων στερεών (SS) kg/d : 5.565

 • Φορτίο αζώτου (Ν) kg/d : 1.035

 • Φορτίο φωσφόρου (Ρ) kg/d : 279

Η εγκατάσταση επιτυγχάνει πολύ υψηλό βαθμό καθαρισμού των λυμάτων και πληρεί τα ποιοτικά όρια που επιβάλει η ΚΥΑ οικ 5673/400/97 για ευαίσθητες περιοχές.

Οι συγκεντρώσεις εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων είναι:

 • BOD5 (mg/lt) : <20

 • COD (mg/lt) : <60

 • Αιωρούμενα στερεά (SS) mg/lt : <30

 • Ολικό άζωτο (TN) mg/lt : <10

 • Αμμωνιακό άζωτο (NH3/N) mg/lt : <2

 • Ολικός φώσφορος (TP) mg/lt : <1

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

 • Εγκατάσταση υποδοχής προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων αποτελούμενη από δύο (2) compact μονάδες επεξεργασίας εξοπλισμένες με εσχάρες ανοίγματος 6 mm και με κοχλίες αυτόματης απομάκρυνσης εσχαρισμάτων και άμμου.

 • Αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων εξοπλισμένο με έξι (6) υποβρύχιες αντλίες, με δύο (2) υποβρύχιους αναδευτήρες και με μία (1) χονδροεσχάρα ανοίγματος 40 mm.

 • Εσχάρωση με δύο (2) αυτόματες τοξωτές εσχάρες ανοίγματος 20 mm και κοχλία απομάκρυνσης εσχαρισμάτων.

 • Αμμοσυλλογή και λιποσυλλογή σε αεριζόμενο εξαμμωτή με παλινδρομική γέφυρα αφαίρεσης άμμου και λιπών και κοχλιωτό διαχωριστήρα για την απομάκρυνση της άμμου.

 • Βιολογική αποφωσφόρωση σε δύο (2) ανοξικές δεξαμενές εξοπλισμένες με οκτώ (8) υποβρύχιους αναδευτήρες.

 • Αερισμός ενεργού ιλύος, με σύγχρονη νιτροποίηση – απονιτροποίηση, σε μία (1) δεξαμενή με έξι (6) επιφανειακούς αεριστήρες και σε μία (1) δεξαμενή με σύστημα υποβρύχιας διάχυσης με διαχυτές λεπτής φυσαλίδας αέρα που παρέχεται από τρεις (3) φυσητήρες αέρα. Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με εννέα (9) υποβρύχιους αναδευτήρες.

 • Αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ιλύος και απομάκρυνσης περίσσειας ιλύος εξοπλισμένα με εννέα (9) υποβρύχιες αντλίες.

 • Χημική αποφωσφόρωση με διάταξη δοσομέτρησης διαλύματος χημικού κροκιδωτικού, με έξι (6) δοσομετρικές αντλίες προσθήκης χημικών.

 • Καθίζηση δευτεροβάθμιας ιλύος σε τρεις (3) δεξαμενές εξοπλισμένες με περιστρεφόμενα ξέστρα, με υπερχειλιστές καθαρών απορροών και διατάξεις απαγωγής των αφρών.

 • Χλωρίωση – αποχλωρίωση με διατάξεις δοσομέτρησης διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου και κατάλληλου χημικού για την αποχλωρίωση με τέσσερις (4) δοσομετρικές αντλίες προσθήκης χημικών και έναν (1) υποβρύχιο αναδευτήρα.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ

 • Πάχυνση ιλύος σε δεξαμενή εξοπλισμένη με μηχανικό αναμοχλευτήρα και με δύο (2) αντλίες απομάκρυνσης παχυμένης ιλύος.

 • Ομογενοποίηση – αποθήκευση παχυμένης ιλύος σε δεξαμενή εξοπλισμένη με σύστημα διάχυσης αέρα μέσης φυσαλίδας, με δύο (2) φυσητήρες αέρα και με δύο (2) αντλίες απομάκρυνσης παχυμένης ιλύος.

 • Μηχανική αφυδάτωση ιλύος με δύο (2) συγκροτήματα φυγοκεντρητών και με μονάδα παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη, εξοπλισμένη με δύο (2) δοσομετρικές αντλίες τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη.