ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Η Οργάνωση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Με κανονισμούς που συντάσσονται και ψηφίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και ελέγχονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, ρυθμίζονται κάθε φορά τα:

  • Σχετικά με την οργάνωση, την σύνθεση και την αρμοδιότητα των Υπηρεσιών, ο αριθμός και οι θέσεις του προσωπικού (Ο.Ε.Υ.).
  • Σχετικά με την λειτουργία κα διαχείριση της Επιχείρησης σύμφωνα με της γενικής παραδοχής λογιστικές και οργανωτικές αρχές (κανονισμός διαχείρισης και διοίκησης).
  • Σχετικά με τους κανόνες που ρυθμίζουν τις προμήθειες κάθε υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (κανονισμός προμηθειών).
  • Σχετικά με την λειτουργία των δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, τον τρόπο και την διαδικασία σύνδεσης των ακινήτων με τα δίκτυα υποδομής (κανονισμός δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης).