ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

                                                                                                                Κομοτηνή,  13/11/2017

                                                                                                                      Αρ. Πρωτ.:    8799  

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Η ΔΕΥΑΚ  προκειμένου  να επιλέξει  Τραπεζικό Οργανισμό  για την παροχή τραπεζικών  εργασιών (όπως αυτές αναλύονται κατωτέρω ) και  για την διαχείριση των  διαθεσίμων  του , καλεί τις Τράπεζες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις να υποβάλουν προσφορές ,σύμφωνα με τους όρους της παρούσας:

Εικόνα Διαθεσίμων

Η σύνθεση των διαθεσίμων της ΔΕΥΑΚ από πλευράς προέλευσης, τρόπου διάθεσής τους, χρονικής και ποσοτικής εκτίμησης των αποθεματικών κλπ ποικίλει κάθε φορά με μέσο υπόλοιπο 250.000,00 € .

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για την διασφάλιση των χρηματικών διαθεσίμων της ΔΕΥΑΚ  όπως και για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, οι ενδιαφερόμενες Τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω:

 1. Παρουσία με τουλάχιστον ένα (1)  κατάστημα εξυπηρέτησης (πέραν των ΑΤΜ) εντός των ορίων του Δήμου Κομοτηνής καθώς και τουλάχιστον (ένα)  1 κατάστημα εξυπηρέτησης στην πρωτεύουσα κάθε Νομού της χώρας.
 2. Αποδεδειγμένα σημαντική δραστηριότητα, σε Τραπεζικές εργασίες συναφείς με τις ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία, καθώς και στην εξυπηρέτηση Ο.Τ.Α. και μεγάλων Δημοσίων Οργανισμών.
 3. Σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής για την κάλυψη όλων των αναγκών των συναλλαγών μέσω εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων

Ζητούμενες Τραπεζικές Εργασίες

Οι τραπεζικές υπηρεσίες που η ΔΕΥΑΚ  προτίθεται να αναθέσει, είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι ακόλουθες:

 1. Επιτόκιο λογαριασμών εξυπηρέτησης ταμειακής διαχείρισης και εξυπηρέτησης μισθοδοσίας.
 2. Χορήγηση καρνέ επιταγών
 3. Ακύρωση επιταγών
 4. Κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών
 5. Μεταφορές ποσών από τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΚ σε λογαριασμούς τρίτων στην Τράπεζα συνεργασίας ή σε άλλη Τράπεζα
 6. Εξόφληση, σε όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας όλων των επιταγών ή και των εντολών που εκδίδονται από τη ΔΕΥΑΚ
 7. Έκδοση ημερήσιας και μηνιαίας μηχανογραφικής καρτέλας κίνησης λογαριασμών, καθώς και μεταφορά της ετήσιας κίνησης του λογαριασμού ηλεκτρονικά για την συμφωνία με τα αρχεία της Ταμειακής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ
 8. Δυνατότητα ηλεκτρονικής (on-line) πρόσβασης, για την ενημέρωση επί των κινήσεων των λογαριασμών και των υπολοίπων τους.
 9. Συστήματα χρήσης χρεωστικών/πιστωτικών καρτών για την εξυπηρέτηση των Δημοτών
 10. Κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού της ΔΕΥΑΚ καθώς και της αντιμισθίας και των αποζημιώσεων των αιρετών, με την δημιουργία έντοκων προνομιακών λογαριασμών.
 11. Ειδικές προσφορές με προνομιακούς όρους για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΚ
 12. Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις Τραπεζικές υπηρεσίες που παρέχονται
 13. Κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση και άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ που ασχολούνται με τις Τραπεζικές εργασίες.
 14. Δυνατότητα εξυπηρέτησης δημοτών στις επιμέρους Δημοτικές Ενότητες
 15. Τη δυνατότητα  εξόφλησης οφειλών δημοτών από οποιοδήποτε Τραπεζικό Κατάστημα της χώρας με ταυτόχρονη ενημέρωσή μας ,χωρίς επιβάρυνση από πλευράς εξόδων του Δήμου.
 16. Την δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών δημοτών μέσω internetbaking και μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών ,
 17. Τη δυνατότητα συναλλαγών της ΔΕΥΑΚ  μέσω internetbaking καθώς και το κόστος συναλλαγής.

Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «προσφορά επί της από …………. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής» και τον πλήρη τίτλο του Τραπεζικού Ιδρύματος.

        Μέσα στον κλειστό φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

 • ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Διευκρινίζεται ότι:

Οι προτάσεις των προσφερόντων θα αξιολογηθούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του ΔΣ  της ΔΕΥΑΚ με γνώμονα την πλέον συμφέρουσα συνολικά, από οικονομικής και λειτουργικής άποψης προσφορά.

 • Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
 • Δήλωση περί του χρόνου ισχύος προσφοράς ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ενενήντα (90 ) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

           Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται        ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης.

 • Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο τις Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
 • Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η κατάθεση προσφοράς από μόνη της δηλώνει ότι οι όροι γίνονται αποδεκτοί.

Οι τράπεζες καλούνται να περιλάβουν στην προσφορά τους:

 • Το Επιτόκιο σε έντοκους λογαριασμούς όψεως, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων της ΔΕΥΑΚ
 • Το Επιτόκιο καταθέσεων των λογαριασμών των μισθοδοτούμενων και λοιπές παροχές / προνόμια προς το προσωπικό της ΔΕΥΑΚ
 • Τα κόστη στις επιμέρους ζητούμενες τραπεζικές εργασίες όπως ενδεικτικά περιγράφονται παραπάνω.
 • Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες και παροχές που η Τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει ΣΤΗ ΔΕΥΑΚ

Όλα τα παραπάνω είναι προαπαιτούμενα για την αξιολόγηση των προσφορών και δεν είναι δεσμευτικά για την τελική επιλογή της ΔΕΥΑΚ

Η παρούσα Πρόσκληση δεν συνεπάγεται καμία απολύτως δέσμευση για τη ΔΕΥΑΚ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε κατακύρωση της αξιολόγησης των προσφορών, αζημίως για αυτήν.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα, συνολικά, από οικονομικής και λειτουργικής άποψης προσφορά.

Απόρριψη Προσφορών

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Προσφορά που υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή μετά την αποσφράγιση (αντιπροσφορά) απορρίπτεται χωρίς να αποσφραγιστεί
 • Προσφορά που υποβάλλεται προφορικά ή ηλεκτρονικά
 • Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
 • Προσφορά που είναι ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
 • Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της πρόσκλησης
 • Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκληση

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων Τραπεζών, θα κατατεθούν εντός κλειστών φακέλων και θα πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι την 22/11/2017 και ώρα 14:00  στο κεντρικό κατάστημα  που βρίσκεται στην οδό Μπακάλμπαση 6  με παράδοση στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρία  (3) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος.

Πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ  στα τηλέφωνα  2531025555-2531032981-2531032982.

                                                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                                                                                                                                                                                     ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.                            

  

                                                                                                                                                                                   ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ