ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Προκήρυξη σύμβασης εκπόνησης μελέτης:ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ2004/17 

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ)

Οδός

:

Μπακάλμπαση 6

Ταχ.Κωδ.

:

69100 Κομοτηνή

Τηλ.- fax

:

2531025555 – 2531033244

E-mail

:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες στην ανωτέρω διεύθυνση από τον κ. Στέλιο Κοσμίδη

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» και ο τόπος της παροχής   οι οικισμοί Φανάρι, Αρωγή και παραλία Μέσης του Δήμου Κομοτηνής

II.1.1.   Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των τριών οικισμών Φαναρίου, Αρωγής και παραλίας Μέσης του Δήμου Κομοτηνής, σε έκταση που εκτιμάται ίση με 85,00 εκτάρια.

Τα απαιτούμενα αντλιοστάσια και οι αγωγοί μεταφοράς. Σύμφωνα με το ανάγλυφο της περιοχής μελέτης, προβλέπεται η κατασκευή οκτώ αντλιοστασίων Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, και Α8. Το κεντρικό αντλιοστάσιο Α5 με κατάθλιψη θα οδηγήσει τα λύματα στο χώρο της Ε.Ε.Λ.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:

Α) Συνολική: 309.942,61 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

Β) Ανά Κατηγορία Μελέτης

α) κατηγορία 13, με προεκτιμώμενη αμοιβή 175.768,73 €

β) κατηγορία 9, με προεκτιμώμενη αμοιβή 31.696,84 €

γ) κατηγορία 16, με προεκτιμώμενη αμοιβή 26.415,75 €

δ) κατηγορία 21, με προεκτιμώμενη αμοιβή 22.467,10 €

ε) κατηγορία 27, με προεκτιμώμενη αμοιβή 50.717,53 €

στ) ΣΑΥ - ΦΑΥ, με προεκτιμώμενη αμοιβή 2.876,66 €

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: έντεκα (11) μήνες

 

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής :

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 6.199 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 15.498 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (αρ. έργου MIS 340032). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005. Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με ποσοστό 80% στο Μέτρο 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ».

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 20.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:

στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων                      Γ’ ή Δ’

στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχία τάξεων                       Γ’

στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων                     Α’ ή Β’

στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων                     Α’ ή Β’

στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων                     Β’ ή Γ’

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής:

  1. για την κατηγορία μελέτης 13, 1 τουλάχιστον στελέχη 12 ετούς   εμπειρίας,
  2. για την κατηγορία μελέτης   9, 1 τουλάχιστον στελέχη 12 ετούς εμπειρίας,
  3. για την κατηγορία μελέτης 16 , 1 τουλάχιστον στελέχη   4 ετούς εμπειρίας,
  4. για την κατηγορία μελέτης 21 , 1 τουλάχιστον στελέχη   4 ετούς εμπειρίας,
  5. για την κατηγορία μελέτης 27 , 1 τουλάχιστον στελέχη   8 ετούς εμπειρίας,

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%)

2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%)

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 21/11/2011, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 20,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 28/11/2011 και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στη ΔΕΥΑ Κομοτηνής, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

β)   Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

β1. κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες

β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 04/10/2011

 

 

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 04/10/2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ