ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΦΑΣΗ Γ’)»

           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

                           ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,

                 (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ

                        ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17 )

 

1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ), προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΦΑΣΗ Γ’)», με προεκτιμώμενη αμοιβή 89.595,19 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

 

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

α) κατηγορία 13, με προεκτιμώμενη αμοιβή 41.118,04 €

β) κατηγορία   9, με προεκτιμώμενη αμοιβή 21.897,46 €

γ) κατηγορία 20, με προεκτιμώμενη αμοιβή 17.773,02 €

δ) κατηγορία 16, με προεκτιμώμενη αμοιβή 7.411,52 €

ε) ΣΑΥ - ΦΑΥ, με προεκτιμώμενη αμοιβή 1.395,15 €

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100), μέχρι τις 02-01-2012

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2531025555, FAX επικοινωνίας 2531033244, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 10-01-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:

αα) τάξεις Β, στην κατηγορία 13,

ββ) τάξεις Β ή Γ, στην κατηγορία 9,

γγ) τάξεις Α , στην κατηγορία 16,

δδ) τάξεις Α ή Β, στην κατηγορία 20,

 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:

  1. για την κατηγορία μελέτης 13, 1 τουλάχιστον στελέχη 8 ετούς εμπειρίας,
  2. για την κατηγορία μελέτης   9, 1 τουλάχιστον στελέχη 8 ετούς εμπειρίας,
  3. για την κατηγορία μελέτης 16, 1 τουλάχιστον στελέχη 4 ετούς εμπειρίας,
  4. για την κατηγορία μελέτης 20, 1 τουλάχιστον στελέχη 4 ετούς εμπειρίας,

 

6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι οκτώ (8) μήνες.

 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.792,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

 

8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ.

 

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.

 

10.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

 

 

Κομοτηνή

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

 

 

 

ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ