ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΗ 2012)

ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21/01/2013

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Καλλίδης Κων/νος ΑΡ.ΠΡΩΤ. 282

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2012)»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κομοτηνής, Καρασταύρου Δημήτριος,

προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης

την συμφερότερη προσφορά, για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (Χειμερινά 2012)»,

συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 25.151,04 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κομοτηνής, στην οδό Αν.Μπακάλμπαση αρ.6-69100 Κομοτηνή,

την 01-02-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών

και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού μελέτης, κατά το μέρος που αφορά τα προσφερόμενα είδη κάθε προμηθευτή (

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα

Γραφεία της ΔΕΥΑΚ, στην οδό Μπακάλμπαση αρ. 6 – 69100 Κομοτηνή, τηλ.: 2531032981-2, Fax: 2531033244, email:deyakom@otenet.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ

ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21/01/2013

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Καλλίδης Κων/νος ΑΡ.ΠΡΩΤ. 284

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ»

69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 


ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης.

ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (Χειμερινά 2012).

Σας αποστέλλουμε την υπ’αριθ.πρωτ. 282/21-01-2013 Περίληψη

Διακήρυξης και παρακαλούμε για την μία φορά και μόνο δημοσίευσή της το αργότερο

μέχρι 23/01/2013.Οι δαπάνες δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο

της παρούσας προμήθειας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

2) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ