ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ

                                                                                                                                                            ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 24/02/2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1113

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΕΡΓΟ:   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                                                                      Δ.Δ. ΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ

                                                           

                                                                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η. Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»με προϋπολογισμό 2.150.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 1.714.724,06€ (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, οδός Μπακάλμπαση 6, 69100 Κομοτηνή μέχρι τις 24/04/2014 ημέρα Πέμπτη.Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2531025555, FAX επικοινωνίας 2531033244, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πελτέκης Κων/νος – Δ/ντης Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κομοτηνής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/04/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κομοτηνής.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου A. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα μελέτη – κατασκευή σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3669/08 και σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/08/91/ΦΝ440/6-5-2009 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3669/08 και την συμπλήρωση του Προϋπολογισμού Προσφοράς (αριθμητικώς) και Τιμολογίου Προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς) σε έντυπα σφραγισμένα που χορηγεί η Υπηρεσία στους διαγωνιζόμενους και φέρουν την πρωτότυπη σφραγίδα της Υπηρεσίας.

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις

α.     Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα κατηγορίας:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

(με ΓΕ&ΕΟ και απρόβλεπτα)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟ   ΡΟΔΟΠΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

569.113,99

1η, 2η ή 3η

1η, 2η ή 3η

ΗΜ ΕΡΓΑ

655.095,74

1η, 2η ή 3η

1η, 2η ή 3η

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

400.514,32

1η ή 2η

1η, 2η ή 3η

β.     Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.     Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του Άρθρου 16 παρ.7 του Ν.3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις του κατωτέρω πίνακα για τις κατηγορίες των έργων που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της υπό ανάθεση σύμβασης, με τις προϋποθέσεις της παρ.10 του Άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

(με ΓΕ&ΕΟ   και απρόβλεπτα)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ   ΤΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΕ ΕΔΡΑ Ή   ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

569.113,99

1η, 2η ή 3η

1η, 2η ή 3η

ΗΜ ΕΡΓΑ

655.095,74

1η, 2η ή 3η

1η, 2η ή 3η

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

400.514,32

Κ/Ξ Α2, 1η ή 2η

Κ/Ξ Α2, 1η, 2η   ή 3η

2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ.9 του Άρθρου 16 του Ν.3669/08 («κύρια κατηγορία» τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

2.5    Για την σύνταξη της προμελέτης και εν συνεχεία της Οριστικής Μελέτης των προτεινόμενων έργων απαιτείται η συνεργασία εκάστου διαγωνιζομένου με μελετητικά γραφεία εγγεγραμμένα στο μητρώο μελετητών δημοσίων έργων, της κάτωθι δυναμικότητας ανά κατηγορία έργου:

       - Κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (Κατηγορία 13)                                                              Πτυχίο Β τάξης και άνω

         - Κατηγορία Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών Μελετών (Κατηγορία 9)                           Πτυχίο Γ τάξης και άνω

         - Κατηγορία Χημικών Μελετών (Κατηγορία 17 ή 18)                                                           Πτυχίο Α τάξης και άνω

         - Κατηγορία Στατικών Μελετών (Κατηγορία 8)                                                                      Πτυχίο Γ τάξης και άνω

         Προκειμένου περί αλλοδαπών εταιριών, με έδρα εκτός Ελλάδας, απαιτείται ισοδύναμη εμπειρία με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις.

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 34.294,48 € και ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ Κομοτηνής και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες.

4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου είκοσι δύο (22) μήνες, περιλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων από τον Ανάδοχο.

5. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι) – Ίδιοι Πόροι. Ενάριθμος: 2012ΣΕ07580217.

7. Περίληψη στάλθηκε στην Ε.Ε. στις 24/02/2014

8. Η δημοσίευση της Περίληψης ακολουθεί τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68Α/20-03-2007)

               

                                                                                                                                                                                        ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 24/02/2014

                                                                                                                                                                               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

      ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ