ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

WATER RESCUE

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 6, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΚ. 69100

Τηλ. 25310-25555

Fax: 25310-81066

Mail: texniki@deyakom.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

                                                                                                                                                     ΠΡΟΣ:

 

 

 

                                                                                                                                                   Κομοτηνή 14/12/2018

                                                                                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 7732

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ» του έργου «WATERRESCUE»,GREECE-BULGARIA 2014-2020

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20061, και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 4.

2. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 12.

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 ν. 4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2012/17 τροποποίηση ν. 3419/2005», περί συμβάσεων Μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.

5. Την υπ. αριθμ. ΥΑ 300488/ΥΔ1244 «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

6. Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

7. Το εγκεκριμένο διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία» ("Interreg V-A Greece-Bulgaria" 2014-2020).

8. Τo τεχνικό δελτίο του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων τους και τον προϋπολογισμό τους.

9. Την υπ’αριθμ B2.6f.01/10-11-2017 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ελλάδα - Βουλγαρία» (Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020) και της ΔΕΥΑK.

10. Την υπ’ αριθμ.227/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με την οποία εγκρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη ανάθεση.

ΚΑΛΕΙ

Τους ως άνω ενδιαφερόμενους, σχετικούς με το αντικείμενο της παρούσηςCPV: 79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες , 79342200-5 Υπηρεσίες Προώθησης, να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους, που αφορά σε προμήθεια παροχής υπηρεσιών της ενέργειας «Επικοινωνία και Διάχυση»και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης», συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού 10.330,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 2.479,20 €, Σύνολο: 12.809,20€. Το κριτήριο επιλογής/ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας είναι απαραίτητη στην υλοποίηση του έργου«Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems» και ακρωνύμιο: «WATERRESCUE», με ενάριθμο 2017ΕΠ23160015, του προγράμματος INTERREG Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Επιπλέον βεβαιώνεται ότι η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου και συγκεκριμένα στην Κατηγορία: Εξωτερικοί Συνεργάτες (ExternalExpertise) του Πακέτου Εργασίας 2 (WP2): Επικοινωνία και Διάχυση (CommunicationandDissemination) και των Παραδοτέων D 2.1.1, D 2.1.2 και D 2.1.3και θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του.

Α. Υπηρεσίες προς προμήθεια

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας (WP2: Communication & Dissemination) στα πλαίσια υλοποίησηςτουέργου: «Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems» και ακρωνύμιο: «WATERRESCUE», του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”. Οι επιμέρους δράσεις σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Τεχνικού Δελτίου (Application Form) παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

  1. Καταμερισμός Παραδοτέων ανά Πακέτο Εργασίας σύμφωνα με το Εγκεκριμένο ΤΔ του
  2. Έργου με ακρωνύμιο “WATERRESCUE”.
Πακέτο Εργασίας 2- WP.2: Διάχυση και Επικοινωνία

Νο.

Παραδοτέου

Τίτλος

Π/Υ (μη συμπερ.

ΦΠΑ 24%)

2.1.1 Διαχείριση ενεργειών δημοσιότητας και προβολής του έργου WATERRESCUE. Υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες προβολής και τη διαχείριση του websiteτου έργου. 2.130,00 €
2.1.2 Δημιουργία ενός πλήρους δυναμικού ιστότοπου για την προώθηση των στόχων του έργου και τη συμβολή στη βιωσιμότητά του σύμφωνα με τον οδηγό Δημοσιότητας του προγράμματος   GRECCE-BULGARIA 2014-2020 2.000,00 €
2.1.3 Δημιουργία υλικού προβολής του έργου WATERRESCUE. Φυλλάδια, τηλεοπτικά σποτ, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, Laymanreport, newsletters. 1.200,00 €
2.1.3

Παραγωγή υλικού προγράμματος. Φυλλάδια (2.000*0,5€), 1 τηλεοπτικά σποτ (1.000€), δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, Laymanreport, newsletters (2.000€).

5.000,00 €
Μερικό Σύνολο Π/Υ WP6: 10.330,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (συμπ. Φ.Π.Α.): 12.809,20 €

Α.1 Τεχνικές Προδιαγραφές

Νο. Παραδοτέου Τίτλος Ομάδα Εργασιών ανά Παραδοτέο- Φυσικό Αντικείμενο  

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

2.1.1

Διαχείριση ενεργειών δημοσιότητας και προβολής του έργου WATERRESCUE. Υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες προβολής και τη διαχείριση του website του έργου μέχρι το τέλος του προγράμματος.  

2.1.2

Δημιουργία ενός πλήρους δυναμικού ιστότοπου για την προώθηση των στόχων του έργου και τη συμβολή στη βιωσιμότητά του

Ένα   (1)     Τεύχος –   Προσχέδιο     Δομής και περιεχόμενου

ιστοσελίδας (Ελληνικά) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

Ένα (1) manual διαχείρισης ιστοσελίδας (Ελληνικά) σε έντυπη

και ηλεκτρονική μορφή

Δημιουργία ιστοσελίδας. CD με το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της

Ιστοσελίδας.

Προδιαγραφές σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας του προγράμματος

GRECCE-BULGARIA 2014-2020

 
2.1.3 Δημιουργία υλικού προβολής του έργου WATER RESCUE. Φυλλάδια / Είδος εντύπου : τετράπτυχο ενημερωτικό έντυπο  

Τηλεοπτικά σποτ /Δημιουργία και Αναπαραγωγή 1

Τηλεοπτικού Σποτ

 
Παραγωγή Layman report και 3 newsletters.  

Ανακοινώσεις σε Έντυπα Μέσα Ενημέρωσης όπως περιοδικά,                                 εφημερίδες / Δημιουργία και προβολή μίας (1) ενημερωτικής για το έργο καταχώρισης (banner) σε έντυπα μέσα ενημέρωσης, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ολοσέλιδη τετραχρωμία

 
 
2.1.3 Παραγωγή υλικού προγράμματος

Φυλλάδια / Είδος εντύπου : τετράπτυχο ενημερωτικό έντυπο

40Χ21 εκ. σε ανάπτυξη (πολύπτυχο με διάσταση πτυχής 10Χ21 εκ.)

4χρωμία

Χαρτί: Velvet 130gr

- Τεμ. 2.000

Γλώσσα Ελληνικά / Αγγλικά

 

Τηλεοπτικά σποτ /Δημιουργία            και          Αναπαραγωγή        1

   Τηλεοπτικού Σποτ:

Διάρκεια 30''

20 αναμεταδόσεις/ανα spot

Format: avi

Resolution: 720p

- 25 fps

 
Παραγωγή Layman report και 3 newsletters.  

Ανακοινώσεις σε Έντυπα Μέσα Ενημέρωσης όπως περιοδικά, εφημερίδες / Δημιουργία και προβολή μίας (1) ενημερωτικής για το έργο καταχώρισης (banner) σε έντυπα μέσα ενημέρωσης, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ολοσέλιδη τετραχρωμία

 

 

Β. Όροι

  • Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του έργου (9.11.2019) και τυχόν παράτασής του.
  • Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά μετά από κάθε παραλαβή των παραδοτέων και αφού προηγηθεί βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής περί εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Η πληρωμή επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση.
  • Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.deyakom.gr/)

Γ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

1.Οικονομική     προσφορά σύμφωνα με Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης.

2.Υπεύθυνη Δήλωση,συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής με τη παρακάτω ένδειξη ή να αποσταλούν με e-mail ή fax μέχρι και τις 27-12-2018 ημέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «WATERRESCUE», GREECE-BULGARIA 2014-2020

 

Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, να υποβάλει τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε περίπτωση νομικών προσώπων τον νόμιμο εκπρόσωπο τους (σε περίπτωση περισσότερων του ενός νομίμων εκπροσώπων η υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών).

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Καρασταύρου Δημήτριος

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

για το έργο «WATERRESCUE» του προγράμματος INTERREG Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία2014-2020

Για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (Αρ. Πρωτ. 7732/14-12-2018)

για την Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών της ενέργειας

«Επικοινωνία και Διάχυση» με «Απευθείας Ανάθεση»

 

Ημερομηνία υποβολής…/.../2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………………………………………………….

ΑΦΜ: ………………………………………   ΔΟΥ: ………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………., ΤΚ ………………………………...

ΤΗΛ. …………………………………, FAX ……………………..……………

E-MAIL: ……………………………………………….…………………………

ΑΡΜΟΔΙΟΣ /ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ………………………………………………...

Υπηρεσία

Π/Τ (με ΦΠΑ σε

€)

Προσφερόμενη Σιμή (χωρίς

ΦΠΑ σε €)

ΦΠΑ

(σε €)

Συνολική Αξία(με

ΦΠΑ σε €)

2.1.1      Διαχείριση ενεργειών δημοσιότητας και προβολής του έργου WATERRESCUE. 2.641,20
2.1.2      Δημιουργία ενός πλήρους δυναμικού ιστότοπου για την προώθηση των στόχων του έργου 2.480,00

2.1.3      Δημιουργία υλικού προβολής του έργου WATER RESCUE.

               

               

               

               

1.488,00
2.1.3 Παραγωγή υλικού προγράμματος 6.200,00      

Υπογραφή/Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡTΗΜΑ ΙΙ

                                                                                  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: ΞΑΝΘΗ Οδός: Αριθ: 22 ΤΚ: 67100
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):

                         

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ότι συμμετέχω στον υπ. αριθμ. πρωτ.7732/14-12-2018 διαγωνισμό τους όρους του οποίου έβαλα γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχομαι στο σύνολό τους και ότι:

(α) δε βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό,

(β) δε βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν

(γ) πληρώ τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.

(δ) ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε εμένα θα τηρώ τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016

(ε) ότι, όταν μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη δήλωσή μου και ειδικότερα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με την παρούσα.  

Ημερομηνία:…./……./2019

Ο Δηλών/ούσα

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.