ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 interreg logo

Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο “Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems” και ακρωνύμιο WATER RESCUE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Greece - Bulgaria 20142020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”)

Σήμερα 06/06/2018 συνεδρίασε η Επιτροπή Προσλήψεων, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 16/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κομοτηνής αποτελούμενη από τους:

1. Δημήτριος Καρασταύρου, πρόεδρος

2. Ελισάβετ Γεωργιάδου, μέλος

3. Κων/νος Οταμπάσης, μέλος

Η Επιτροπή, αξιολόγησε τους υποψηφίους που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για τη μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο “Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems” και ακρωνύμιο WATER RESCUE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Greece - Bulgaria 20142020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”) σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 2714/17.04.2018, σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που δημοσίευσε η ΔΕΥΑΚ στο δικτυακό της τόπο https://www.deyakom.gr/ (αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο http://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ 6ΖΦΓΟΡΘΣ-ΔΗΣ)

Για τη θέση κατέθεσαν αίτηση οι παρακάτω υποψήφιοι κατά αλφαβητική σειρά:

1. Τσιτσιφλή Σταυρούλα (Αρ.Πρωτ.2854/24.04.2018)

Κατόπιν εξέτασης των απαιτούμενων δικαιολογητικών η υποψήφια κλήθηκε γραπτώς (με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 04/06/2018) σε δομημένη συνέντευξη στις 06/06/2018 ώστε η αρμόδια επιτροπή να μπορέσει να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητά της για την άσκηση των καθηκόντων, της προκηρυσσόμενης θέσης. Κατά το στάδιο αυτό λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία του βιογραφικού της σημειώματος.

Κατά τη διάρκεια της δομημένης συνέντευξης στις 06/06/2018 στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, εξετάστηκαν όχι μόνο τα τυπικά προσόντα της υποψήφιας αλλά και η γνώση του αντικειμένου (προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, μείωση μη ανταποδοτικού νερού και διαχείριση ποιότητας υδατικών πόρων, κλιματική αλλαγή, εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης) σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επικοινωνιακές ικανότητες και, τα προσωπικά της χαρακτηριστικά.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης έκαναν ερωτήσεις σε δύο θεματικές ενότητες;

1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου (προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, μείωση μη ανταποδοτικού νερού και διαχείριση ποιότητας υδατικών πόρων, κλιματική αλλαγή, εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης) σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του.

2. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου σχετικού με τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας (situational interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

Η υποψήφια κα Σταυρούλα Τσιτσιφλή ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά με την ενασχόλησή της σε τεχνικά θέματα όπως μείωση των απωλειών νερού και του μη ανταποδοτικού νερού, διαχείριση ποσοτική και ποιοτική των υδατικών πόρων, κλιματική αλλαγή, ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Η υποψήφια ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Προσλήψεων ότι έχει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων σε σχετικές μεθοδολογίες με το αντικείμενο του έργου κατά τη διάρκεια της διδακτορικής της διατριβής, αλλά και κατόπιν ολοκλήρωσης μέχρι και σήμερα. Κατά τη συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εμπειρία και ειδίκευση στο αντικείμενο της προκήρυξης δηλ. παρακολούθηση διακρατικών, διασυνοριακών προγραμμάτων όπως προγράμματα INTERREG και συγκεκριμένα στα έργα: "WATERLOSS, Management of water losses in a drinking suppiy system", "Sustainable integral management approaches for water areas sigma for water", "Networking for drinking water supply in adriatic region - DRINKADRIA".

Στο υποθετικό σενάριο της αποχώρησης εταίρου και αλλαγής προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης υπήρξε ικανοποιητική απάντηση από την υποψήφια.

Η επικοινωνιακή ικανότητα και η προσωπικότητα της υποψηφίας αξιολογούνται ως ικανοποιητικές.

Η βαθμολογία στη συνέντευξη της κας Σ. Τσιτσιφλή ανέρχεται σε 100 και από τα τρία μέλη της Επιτροπής. Από την αξιολόγηση του φακέλου της υποψήφιας, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σημειώνει τα εξής:

Κάλυψη προσόντων Δικαιολογητικά
Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα
Βασικός τίτλος σπουδών Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού

Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ΑΠΘ, (1994)

ΝΑΙ

Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό με ακριβή βαθμό πτυχίου

Βαθμός πτυχίου: 8,01

Διδακτορικός τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου σπουδών, σε θέματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2010). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Διαχείριση Αξιοπιστίας και Επιπέδου Λειτουργίας Αγωγών και Δικτύων Ύδρευσης». Εμπειρία 10 ετών ΝΑΙ

Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος, & Πιστοποιητικό. Συμβάσεις και βεβαιώσεις εμπειρίας

Επαγγελματική εμπειρία ΔΕΚΑ (10) ετών από τη λήψη του πτυχίου Επαγγελματική εμπειρία 224,6 μήνες (18,7 έτη) ΝΑΙ Συμβάσεις και βεβαιώσεις εμπειρίας, βεβαίωση ασφάλισης
Εργασιακή εμπειρία (συμμετοχή) την τελευταία πενταετία σε τουλάχιστον ένα Διασυνοριακό, Διαπεριφερειακό ή Διακρατικό συγχρηματοδοτούμενο έργο εδαφικής συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τεχνικό αντικείμενο του έργου (Μείωση Μη Ανταποδοτικού Νερού και Διαχείριση της ποιότητας των υδατικών πόρων και Κλιματική Αλλαγή) Αποδεδειγμένη Εργασιακή εμπειρία (συμμετοχή) την τελευταία πενταετία σε τουλάχιστον ένα Διασυνοριακό, Διαπεριφερειακό ή Διακρατικό συγχρηματοδοτούμενο έργο εδαφικής συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τεχνικό αντικείμενο του έργου (Μείωση Μη Ανταποδοτικού Νερού και Διαχείριση της ποιότητας των υδατικών πόρων και Κλιματική Αλλαγή): “Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region – DRINKADRIA”, 1o STR/0004”, IPA Adriatic (14/10/2014-30/9/2016) ΝΑΙ Βεβαιώσεις και συμβάσεις εμπειρίας
Πρόσθετα Προσόντα Κάλυψη προσόντων Δικαιολογητικά

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών σε Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα έργα εδαφικής συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εμπειρία θα πρέπει να αφορά ενδεικτικά τα εξής:

-   Υλοποίηση μελετών και εμπειρογνωμοσυνών,

-   Εφαρμογή σε πιλοτικές περιοχές,

Ανάπτυξη σχεδίων ανάπτυξης, δράσεων υλοποίησης, σχεδίων χρηματοδότησης.

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών σε Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα έργα εδαφικής συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ, ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ή ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

45,5 ΜΗΝΕΣ (χωρίς χρονική επικάλυψη)

ΝΑΙ Βεβαιώσεις και συμβάσεις εμπειρίας
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία για διάστημα τουλάχιστον ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών την τελευταία δεκαετία, στο τεχνικό αντικείμενο του έργου (Μείωση Μη Ανταποδοτικού Νερού και Διαχείριση της ποιότητας των υδατικών πόρων και Κλιματική Αλλαγή)

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία για διάστημα τουλάχιστον ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών την τελευταία δεκαετία, στο τεχνικό αντικείμενο του έργου (Μείωση Μη Ανταποδοτικού Νερού και Διαχείριση της ποιότητας των υδατικών πόρων και Κλιματική Αλλαγή)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 51,5 ΜΗΝΕΣ (χωρίς χρονική επικάλυψη)

ΝΑΙ Βεβαιώσεις και συμβάσεις εμπειρίας
Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε γραπτό και προφορικό λόγο). Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (C2) ΝΑΙ Προσκομίζεται Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών αποκτηθείς στο Πανεπιστήμιο City University του Ηνωμένου Βασιλείου
Δομημένη Συνέντευξη Δομημένη Συνέντευξη ΝΑΙ Φυσική παρουσία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Από την εξέταση των στοιχείων των υποψηφίων προκύπτουν τα εξής:

Η Τσιτσιφλή Σταυρούλα ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ με 98,01.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέταξε τον συνημμένο Πίνακα Κατάταξης (Παράρτημα Ι). Σύμφωνα με αυτόν, η υπό προκήρυξη θέση εργασίας που προβλέπονταν στην ανωτέρω αναφερόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προτείνεται να καλυφθεί από την Τσιτσιφλή Σταυρούλα του Αντωνίου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

  1. Δημήτριος Καρασταύρου, Πρόεδρος

  1. Ελισάβετ Γεωργιάδου, Μέλος

  1. Κων/νος Οταμπάσης, Μέλος