ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

interreg logo

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Κομοτηνή και στο Κεντρικό Κατάστημα της ΔΕΥΑΚ, σήμερα 3 Μαΐου ημέρα Πέμπτη 2018 και ώρα 12:00 συνήλθε η Επιτροπή προσλήψεων που συγκροτήθηκε με την 16/2018 απόφαση του Δ.Σ, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Καρασταύρου Δημήτριος                ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Γεωργιάδου Ελισάβετ                      ΜΕΛΟΣ
  3. Οταμπάσης Κω/νος                          ΜΕΛΟΣ

 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:   

Ο ΔΕΥΑΚ προχώρησε στην πλήρωση μιας θέσης έκτακτου προσωπικού με σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθμό 56/20018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την αριθ16/2018 απόφαση του Δ.Σ συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον Πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη της ΔΕΥΑΚ, την κάλυψη των απαιτούμενων προσόντων της μοναδικής υποψηφίας και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο “:Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems” Από την υπογραφή της σύμβασης ως τις 10/11/2019

16.020,06€

    με ΦΠΑ

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

  1. Καρασταύρου Δημήτριος        ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  1. Γεωργιάδου Ελισάβετ             ΜΕΛΟΣ
  1. Οταμπάσης Κω/νος                     ΜΕΛΟΣ