ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "INTERREG GREECE-BULGARIA-WATER RESCUE"

WATER RESCUE

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 6, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΚ. 69100

Τηλ. 25310-25555

Fax: 25310-81066

Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                                                                  

                                                                                                                             Κομοτηνή 17/04/2018

                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 2714

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύμβαση μίσθωσης έργου για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο “Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems” και ακρωνύμιο WATER RESCUE

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κομοτηνής (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), που έχει την έδρα της στην Κομοτηνή (οδός Μπακάλμπαση 6),

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20061, και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 4.

2. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 12.

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 ν. 4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2012/17 τροποποίηση ν. 3419/2005», περί συμβάσεων Μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.

5. Την υπ. αριθμ. ΥΑ 300488/ΥΔ1244 «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

6. Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

7. Το εγκεκριμένο διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία» ("Interreg V-A Greece-Bulgaria" 2014-2020).

8. Τo τεχνικό δελτίο του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων τους και τον προϋπολογισμό τους.

9. Την υπ’αριθμ B2.6f.01/10-11-2017 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ελλάδα - Βουλγαρία» (Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020) και της ΔΕΥΑK.

10. Την υπ’ αριθμ. 56/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με την οποία εγκρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) συμβασιούχου μίσθωσης έργου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο “Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems” και ακρωνύμιο WATER RESCUE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Greece - Bulgaria 20142020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”) στο οποίο η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κομοτηνής συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

ΜΕΡΟΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WATER RESCUE

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κομοτηνής συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο έργο με τίτλο «Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και συντηρητική ζήτηση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού». Το έργο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Greece - Bulgaria 20142020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»).

Σκοπός του έργου είναι η βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδατικών πόρων και η επίτευξη συντηρητικής χρήσης νερού, μέσω:

 • Ανάπτυξης/προσαρμογής κοινού μεθοδολογικού πλαισίου διαχείρισης υδατικών πόρων (ποσοτικά και ποιοτικά) σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τις ανθρώπινες δραστηριότητες και μείωση της τρωτότητας των συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων.
 • Αύξησης της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού μέσω της μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού και των απωλειών νερού στα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού.
 • Αύξησης του χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων.
 • Βελτίωσης της ποιότητας του νερού σε όλο τον κύκλο παροχής νερού από τον υδατικό πόρο και πίσω στο περιβάλλον με την παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών σε πραγματικό χρόνο.

Οι ειδικοί στόχοι εστιάζονται στους παρακάτω τομείς:

•      Ανάπτυξη/προσαρμογή κοινού μεθοδολογικού πλαισίου για τη διαχείριση των υδατικών πόρων (ποσοτικά και ποιοτικά) σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

•      Μείωση της τρωτότητας των διασυνοριακών υδατικών πόρων.

•      Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού, μέσω μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού και εφαρμογής δράσεων για την αντιμετώπιση των αιτιών του Μη Ανταποδοτικού νερού (διαχείριση πίεσης, ενεργός έλεγχος διαρροών, κ.α.).

•      Βελτίωση της ποιότητας του νερού ύδρευσης σε όλο τον κύκλο παροχής νερού (από τον υδατικό πόρο και πίσω στο περιβάλλον) μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των ποιοτικών του χαρακτηριστικών σε πραγματικό χρόνο.

•      Αύξηση της εξοικονόμησης και μείωση της κατανάλωσης νερού, μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού.

Για την υλοποίηση του έργου, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συνεργάζεται με τους παρακάτω φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο:

 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης, Ελλάδα
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Ελλάδα
 • Δήμος Kardjali, Βουλγαρία
 • Δήμος Gotse Delchev, Βουλγαρία
 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θερμαϊκού, Ελλάδα

Η υλοποίηση του έργου και το σχετικό χρονοδιάγραμμα διαρθρώνεται στα παρακάτω πακέτα εργασίας:

ΠΕ Τίτλος Έναρξη Λήξη
ΠΕ 1 Διαχείριση Έργου και Συντονισμός 11/2017 11/2019
ΠΕ 2 Επικοινωνία και Διάχυση 11/2017 11/2019
ΠΕ 3 Ανάλυση και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης 11/2017 11/2018
ΠΕ 4 Κοινή Μεθοδολογία και Εργαλεία 11/2017 05/2019
ΠΕ 5 Πιλοτικές Δράσεις 11/2017 11/2019
ΠΕ 6 Προτεινόμενη Πολιτική 05/2019 11/2019

Ο συνολικός Π/Υ του έργου ανέρχεται σε 789.574,56 ευρώ.

Το έργο διαρκεί ως τις 10/11/2019.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Από την υπογραφή της σύμβασης ως τη λήξη του έργου WATER RESCUE. Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης.

ΑΜΟΙΒΗ

H συνολική αμοιβή ορίζεται σε 12.919,40€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως τις 10/11/2019 ή σε κάθε περίπτωση έως την λήξη του έργου WATER RESCUE. Οποιεσδήποτε επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ήθελε προκύψει και κάθε είδους κρατήσεις περιλαμβάνονται στο συνολικό ως άνω εγκεκριμένο ποσό.

Οι καταβαλλόμενες αμοιβές θα διενεργούνται σε μηνιαία βάση και θα γίνεται χρήση ειδικού φύλλου ανθρωποχρέωσης (timesheet/έγγραφο του προγράμματος Interreg Greece - Bulgaria 20142020). O συμβασιούχος υποχρεούται να προσκομίζει σε μηνιαία βάση έκθεση πεπραγμένων για την περίοδο αναφοράς. O συμβασιούχος θα εκδίδει τα υπό του νόμου φορολογικά στοιχεία και θα είναι ασφαλισμένος στον οικείο κατά περίπτωση κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα με δική του επιμέλεια και δαπάνες.

Τα ποσά την πληρωμής είναι μεικτά. Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο συμβασιούχος θα απασχολείται στην Κομοτηνή, στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης, Μπακάλμπαση 6, εντός του ωραρίου λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ή/και στην τοποθεσία υλοποίησης των δράσεων του έργου ή/και στην έδρα του.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Όποιος επιλεγεί για το έργο θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα, ο ακριβής χρόνος παράδοσής τους και ο τρόπος πληρωμής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης αφορά την Τεχνική υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κομοτηνής στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του έργου.

Ενδεικτικά οι δράσεις που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ο συμβαλλόμενος, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το τεχνικό δελτίο του έργου και τις οδηγίες του προγράμματος Interreg Greece - Bulgaria 20142020 αλλά και της Εθνικής νομοθεσίας, είναι :

 1. Συμμετοχή στις διασυνοριακές, τοπικές και τεχνικές συναντήσεις του έργου (Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη, Kardjali, GotseDelchev).
 2. Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων (για το τεχνικό αντικείμενο) για την εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στις διασυνοριακές συναντήσεις των εταίρων του έργου.
 3. Υποστήριξη στη σύνταξη της διασυνοριακής αξιολόγησης των επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής.
 4. Υποστήριξη στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για την υδατική αξιολόγηση.
 5. Υποστήριξη στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για την ποιότητα των υδάτων.
 6. Υποστήριξη στην σύνταξη της μεθοδολογίας αξιολόγησης της τρωτότητας των διασυνοριακών πόρων.
 7. Υποστήριξη στην σύνταξη της κοινής μεθοδολογίας της αποδοτικότητας της χρήσης νερού.
 8. Συλλογή πληροφοριών και υποστήριξη για την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων υδατικής αξιολόγησης του δικτύου ύδρευσης (water audit) και για την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης της ποιότητας του νερού.
 9. Υποστήριξη στη σύνταξη αναφοράς της πιλοτικής εφαρμογής στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
 10. Υποστήριξη στην προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για το τεχνικό αντικείμενο, για την εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στις τεχνικές συναντήσεις (workshops) και επισκέψεις (transfervisits) των εταίρων του έργου.
 11. Υποστήριξη στην σύνταξη της κοινής προτεινόμενης πολιτικής αποδοτικότητας χρήσης νερού και ποιότητας των υδατικών πόρων.

και οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση του Προγράμματος μετά από οδηγίες του Υπευθύνου Έργου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κομοτηνής.

Σημειώνεται ότι, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του συμβαλλόμενου καλύπτονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου (κατηγορία δαπάνης: ταξίδια και διαμονή).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα δημοσίευση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κομοτηνής (www.deyakom.gr).

ΜΕΡΟΣ Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες και

2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1993

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, ούτε κατά το χρόνο της σύναψης σύμβασης, ήτοι:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (αρ.43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς σύναψη σύμβασης αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

6. Να κατέχουν τους απαιτούμενος τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΣΑΠ για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

B. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

B1. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για την προκηρυσσόμενη θέση της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει τους παρακάτω οριζόμενους τίτλους σπουδών

B1.1. Βασικός τίτλος σπουδών κλάδος Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού.

B1.2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου σπουδών, σε θέματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης.

B1.3 Επαγγελματική εμπειρία ΔΕΚΑ (10) ετών από τη λήψη του πτυχίου.

B1.4 Εργασιακή εμπειρία (συμμετοχή) την τελευταία πενταετία σε τουλάχιστον ένα Διασυνοριακό, Διαπεριφερειακό ή Διακρατικό συγχρηματοδοτούμενο έργο εδαφικής συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τεχνικό αντικείμενο του έργου (Μείωση Μη Ανταποδοτικού Νερού και Διαχείριση της ποιότητας των υδατικών πόρων και Κλιματική Αλλαγή).

B2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τη θέση απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (εργασιακή εμπειρία και επιστημονική εξειδίκευση σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο του έργου, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Συγκεκριμένα, απαιτείται:

B2.1 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών σε Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα έργα εδαφικής συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή βεβαιώσεις εμπειρίας φορέων ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ή άλλο επίσημο έγγραφο τεκμηρίωσης. Η εμπειρία θα πρέπει να αφορά ενδεικτικά τα εξής:

 • υλοποίηση μελετών και εμπειρογνωμοσύνων,
 • εφαρμογή σε πιλοτικές περιοχές,
 • ανάπτυξη σχεδίων ανάπτυξης, δράσεων υλοποίησης, σχεδίων χρηματοδότησης.

B2.2 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία για διάστημα τουλάχιστον τριάντα ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών την τελευταία δεκαετία, στο τεχνικό αντικείμενο του έργου (Μείωση Μη Ανταποδοτικού Νερού και Διαχείριση της ποιότητας των υδατικών πόρων και Κλιματική Αλλαγή). Ήτοι, να έχει συμμετάσχει ενεργά για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών την τελευταία δεκαετία στην υλοποίηση ενός τουλάχιστον έργου συγχρηματοδοτούμενου από προγράμματα εδαφικής συνεργασίας σχετικού με το τεχνικό αντικείμενο του έργου (Μείωση Μη Ανταποδοτικού Νερού και Διαχείριση της ποιότητας των υδατικών πόρων και Κλιματική Αλλαγή).

Η Εμπειρία θα αποδεικνύεται μέσω

α) του βιογραφικού του και β) των σχετικών συμβάσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων στο τεχνικό και επιστημονικό αντικείμενο του έργου (Μείωση Μη Ανταποδοτικού Νερού και Διαχείριση της ποιότητας των υδατικών πόρων και Κλιματική Αλλαγή) και άλλων βεβαιώσεων/αποδεικτικών του υποψηφίου. Ο Υποψήφιος δηλαδή θα πρέπει να συμπεριλάβει στον φάκελο του τα στοιχεία εκείνα που θα αποδεικνύουν την εμπειρία του. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να αναγράψει στην αίτηση τους ανθρωπομήνες της εμπειρίας που διαθέτει βάσει του βιογραφικού του και των προσκομιζόμενων αποδεικτικών. Ο αριθμός των ανθρωπομηνών θα επιβεβαιωθεί από την αρμόδια επιτροπή. Η εμπειρία αφορά σε μη επικαλυπτόμενους μήνες.

Β2.3. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε γραπτό και προφορικό λόγο). Οι αποδεκτοί τρόποι απόδειξης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας παρατίθενται στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά με την αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος :

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, (δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

α. θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης,

β. θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της αιτήσεως τους οι συμμετέχοντες:

 • Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, παιδικής εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
 • Αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.
 • Τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος είναι ακριβή.
 • Για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

3. Αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου συντεταγμένο βάσει του europass.

Βιογραφικά συνταγμένα με άλλη μορφή δύναται να απορριφθούν από την υπηρεσία.

4. Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ προσκομίζονται σε απλές φωτοτυπίες. Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν οφείλουν να προσκομίζουν τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα για έλεγχο από την υπηρεσία πριν να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση (βλέπε Παράρτημα Β).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος) με σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μπακάλμπαση 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κομοτηνής (γραφείο: Πρωτόκολλο).

Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφεται το εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του έργου WATER RESCUE

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 27/04/018 και ώρα 14:00.

Αιτήσεις, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται.

Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της ανακοίνωσης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν από την αρμόδια επιτροπή να παράσχουν εξηγήσεις-διευκρινήσεις επί των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Η μη ανταπόκριση των υποψηφίων σε αίτημα της επιτροπής για παροχή διευκρινήσεων οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου.

Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να ζητηθούν είτε με αποστολή φαξ στο 2531081066 ή με email στο texniki@deyakom.gr

Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, θα καλέσει όσους έχουν τα απαιτούμενα προσόντα με βάση την παρούσα ανακοίνωση, σε συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής, η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων

Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κομοτηνής (www.deyakom.gr). Επί των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να υποβάλλουν ενστάσεις εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις τα αποτελέσματα θα υποβληθούν για οριστική έγκριση από το αρμόδιο όργανο.

Απασχόληση

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα υποψήφιο. Ο επιλεγείς θα κληθεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζεται το αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα και ο τρόπος πληρωμής.

Ο απασχολούμενος που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη της σύμβασής του αντικαθίσταται με τον αμέσως επόμενο από τον τελικό πίνακα κατάταξης. Το αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κομοτηνής.

Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εφόσον ο υποψήφιος δεν εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί ή το έργο για το οποίο απασχολείται απενταχθεί από το πρόγραμμα.

ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Η βαθμολόγηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια. Ειδικότερα:

 • Βαθμός πτυχίου: ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά πολλαπλασιαζόμενος με 10 μονάδες.
 • Ξένη Γλώσσα: Άριστη γνώση: 100 μονάδες, Πολύ καλή γνώση: 75 μονάδες, Καλή γνώση: 50 μονάδες.
 • Εργασιακή εμπειρία σε Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα έργα εδαφικής συνεργασίας: Έκαστος ανθρωπομήνας εμπειρίας βαθμολογείται με 2,5 μονάδες, με κατώτατο όριο τους 12 και ανώτατο όριο τους 40 ανθρωπομήνες (δεν προσμετρούνται επικαλύψεις απασχόλησης). Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 30%
 • Εργασιακή εμπειρία στο τεχνικό αντικείμενο του έργου (Μείωση Μη Ανταποδοτικού Νερού και Διαχείριση της ποιότητας των υδατικών πόρων και Κλιματική Αλλαγή): Έκαστος ανθρωπομήνας εμπειρίας βαθμολογείται με 2,5 μονάδες, με κατώτατο όριο τους 12 και ανώτατο όριο τους 40 ανθρωπομήνες (δεν προσμετρούνται επικαλύψεις απασχόλησης). Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 45%
 • Δομημένη Συνέντευξη: Επάρκεια γνώσεων επί του αντικειμένου της θέσης, επικοινωνιακή δεξιότητα, συμπεριφορά στο χώρο εργασίας: ανώτατο όριο 100 μονάδες.

2. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή:

1 Βαθμός πτυχίου 10%
2 Ξένη Γλώσσα 5%
3 Εμπειρία σε Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα έργα εδαφικής συνεργασίας 30%
4 Εργασιακή εμπειρία στο τεχνικό αντικείμενο του έργου (διαχείριση υδατικών πόρων, διαχείριση δικτύων ύδρευσης, ποιότητα νερού, κλιματική αλλαγή). 45%
6 Δομημένη Συνέντευξη 10%

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι (μέχρι πέντε), σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, θα κληθούν σε συνέντευξη. Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από αρμόδια επιτροπή. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι η αρμόδια επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος.

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:

1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου (προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, μείωση μη ανταποδοτικού νερού και διαχείριση ποιότητας υδατικών πόρων, κλιματική αλλαγή, εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης) σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του.

2. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου σχετικού με τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας (situational interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών της αρμόδιας επιτροπής. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο θα είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.

Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων».


ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δ/νση Μπακάλμπαση 6, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ …../……

Σας υποβάλλω πρόταση υποψηφιότητας με συνημμένα τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής.

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:             .............................................

ONOMA:                 .............................................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:         .............................................

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:         .............................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .............................................

ΤΑΧ.ΚΩΔ. :             .............................................

 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ:

1) ........................................................................

2) ........................................................................

3) ........................................................................

4) ........................................................................

5) ........................................................................

6) ........................................................................

7) ........................................................................

8) ........................................................................

9) ........................................................................

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ:              .............................................

ΗΜΕΡ.ΕΚΔ:             .............................................

ΕΚΔ.ΑΡΧΗ:             .............................................

                                                                                                 Ο Αιτών/ούσα

                                                                                                   ………………….

                                                                                                 (υπογραφή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001……. (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’, ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2 / C 2) :

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) τουΠανεπιστημίου
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, τουΠανεπιστημίουτου
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απότο University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia μεβαθμολογίααπό 8,5 και άνω .
 • ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
 • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)
 • Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.
 • Test of Interactive English, C2 Level.
 • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
 • AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
  • LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

( β ) Πολύ καλή γνώση ( Γ 1 / C 1) :

 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
 • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
 • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
 • PEARSONLCCIEFBLEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) )
 • (μέχρι 31/8/2009) • Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
 • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
 • Test of Interactive English, C1 + Level.
 • Test of Interactive English, C1 Level.
 • NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
 • AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του
 • CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)
 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)
 • LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

( γ ) Καλή γνώση ( Β 2) :

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)
 • COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken)
 • -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) .
 • PEARSONLCCIEFBLEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό Distinction” ή “Credit.
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)
 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.
 • Test of Interactive English, B2 + Level.
 • Test of Interactive English, B2 Level.
 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
 • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
 • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
 • Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,
 • Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και
 • Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

 • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:

 • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και
 • Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.