ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Παροχή υπηρεσιών δύο (2) Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων ΠΕ Χημικών για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑ Κομοτηνής, έτους 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

«Παροχή υπηρεσιών δύο (2) Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων ΠΕ Χημικών για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑ Κομοτηνής, έτους 2018»

 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑ 61.00.002


 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ         ( Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

δ ι α κ η ρ ύ σ σε ι

 

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας:

«Παροχή υπηρεσιών δύο (2) Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων ΠΕ Χημικών για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑ Κομοτηνής, έτους 2018»

 

Προϋπολογισμού 40.473,60 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με

α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) και

β) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, φυσικά πρόσωπα, να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου πραγματοποίησης της ως άνω παροχής υπηρεσίας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο1:     Κύριος της Παροχής Υπηρεσίας Αναθέτων Φορέας- Στοιχεία επικοινωνίας.

 1. 1.1Αναθέτων Φορέας: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ( Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ) .
Οδός : Μπακάλμπαση 6-Κομοτηνή
Ταχ.Κωδ. : 69132
Τηλ. : 25310 32981
Telefax : 25310 33244
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

1.2            Εργοδότης ή Κύριος της Παροχής Υπηρεσίας: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ( Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ) .

1.3            Φορέας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ( Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ).

 1. 4Προϊστάμενη Αρχή : ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

 1. 5Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

Άρθρο2:Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών.

 

 • Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ.14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
 • α) η διακήρυξη,

  β) η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν4412/2016,

  γ) ο προϋπολογισμός προσφοράς,

  δ) το τιμολόγιο προσφοράς,

  ε) ο προϋπολογισμός μελέτης,

  στ) το τιμολόγιο μελέτης,

  ζ) η συγγραφή υποχρεώσεων,

  η) η τεχνική περιγραφή

  Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία του αναθέτοντα φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με τον αναθέτoντα φορέα, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα. Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν τα έντυπα της Οικονομικής Προσφοράς, από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, οδός Μπακάλμπαση 6, υπεύθυνος κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης, τηλ. 2531032981.

  Άρθρο3: Υποβολή φακέλου προσφοράς.

   

 • Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέαπου διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.
  1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

  Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

  Προσφορά

  Του…………………..

  Για την Παροχή Υπηρεσίας :

  «Παροχή υπηρεσιών δύο (2) Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων ΠΕ Χημικών για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑ Κομοτηνής, έτους 2018»

  Με Αναθέτοντα Φορέα την ΔΕΥΑ Κομοτηνής

  Και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών στις 12/04/2018.

  1. Ο ενιαίος φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι ερμητικά κλειστός και να περιέχει τα ακόλουθα:

  α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24,

  β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (κλεισμένο με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.

  Οι δύο (2) ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.

  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα.

  Άρθρο4:         Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών- Υποβολή δικαιολογητικών Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης – Υπογραφή συμφωνητικού.

   4.1Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς - Έγκριση πρακτικού.

   

  α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.

  β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούν τα έγγραφα της σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

  γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο στάδιο αυτό. Στη συνέχεια καταχωρούνται στο Πρακτικό τα αποτελέσματα του ελέγχου της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και οι λόγοι απόρριψης συμμετεχόντων από την συνέχεια του διαγωνισμού.

  Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ευθύς αμέσως με το πέρας του ελέγχου της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, είτε σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί και η οποία θα είναι και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας.

  Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά τον προηγηθέντα έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

  Στην διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακοινώνει τις τιμές σε όλους τους συμμετέχοντες, των οποίων οι Προσφορές έγιναν αποδεκτές και συμπεριλαμβάνει στο Πρακτικό Διαγωνισμού τα σχετικά αποτελέσματα.

  Το αποτέλεσμα των παραπάνω σταδίων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού από το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, η οποία και κοινοποιείται στους προσφέροντες.

  Κατά της παραπάνω απόφασης, όπως και κατά της Διακήρυξης, χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 .

  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

 • 2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών Κατακύρωση Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
 •  

  α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

  1. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την Υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
  2. Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
  3. Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,

  ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.

  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στον αναθέτοντα φορέα για τη λήψη απόφασης ,είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

  β) Ο Αναθέτων Φορέας είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 316 και 317 του ν. 4412/2016.

  Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στην ΔΕΥΑΚ, οδός Μπακάλμπαση 6-Κομοτηνή, την επομένη της κοινοποίησης της κατακυρωτικής προς τον προσωρινό ανάδοχο απόφασης (τόπος και χρόνος).

  Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4.3 της παρούσας, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (αν απαιτείται).

  3. Ενστάσεις.

  Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, ως εξής:

  α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.

  β) Κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντα φορέα, η οποία εξετάζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του αναθέτοντα φορέα, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ.

  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

  Άρθρο 5:   Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό Σειρά ισχύος.

   

  Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.5 άρθρου 316 και 135 του ν.4412/2016.

  Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η παροχή υπηρεσίας είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.

  1. Το συμφωνητικό.
  2. Η Διακήρυξη.

  3. Το Τιμολόγιο Προσφοράς.

  4. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς.

  5. Το Τιμολόγιο Μελέτης.

  6. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ).

                     7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

                     8. Η Τεχνική Περιγραφή

  Άρθρο6:    Γλώσσα διαδικασίας.

   

  1. 1Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

  1. 2Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

  Άρθρο7:    Εφαρμοστέα νομοθεσία.

   

  Για τη δημοπράτηση της παροχής υπηρεσίας και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

  • Τον ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
  • Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147),
  • Του ν.4013/2011(Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
  • Του ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
  • Του ν.3548/2007 (Α’68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
  • Του ν. 2859/2000 (Α’
  • Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και    λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας παροχής υπηρεσίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ.,Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω ή εκδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο του παρόντος προτύπου.

  Άρθρο 8: Χρηματοδότηση της Παροχής Υπηρεσίας, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π. - Πληρωμή        Αναδόχου.

   

  1. 8.1Η παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑκαι υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τις περιπτώσεις προμηθειών, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν4013/2011.
  1. 8.2Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει τμηματικά και αναλογικά στο τέλος του κάθε μήνα, από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και μετά από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που το ίδιο άρθρο του ν. 4412/2016 ορίζει.

  8.3               Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

  Άρθρο 9:   Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

   

  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της δημοπρασίας, δηλαδή στις 11/04/2018 .

  Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

   

  Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

  Άρθρο11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσίας.

   11.1.Τίτλος της παροχής υπηρεσίας.

   Ο τίτλος της παροχής υπηρεσίας είναι:«Παροχή υπηρεσιών δύο (2) Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων ΠΕ Χημικών για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑ Κομοτηνής, έτους 2018»

   

   11.2.Προϋπολογισμός Δημοπράτησης της παροχής υπηρεσίας .

   Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της Παροχής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 32.640,00 Ευρώ, με ΦΠΑ 24% 7.833,60 Ευρώ, ήτο γενικό σύνολο 40.473,60 Ευρώ.

  11.3      Τόπος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας.

   Κομοτηνή

  11.4      Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσίας.

   Η παρούσα παροχή υπηρεσίας αφορά την παροχή υπηρεσιών δύο (2) Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων ΠΕ Χημικών για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑ Κομοτηνής, έτους 2018 και συγκεκριμένα:

  Α. Παροχή υπηρεσιών ενός (1) Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλου ΠΕ Χημικού για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑΚ, έτους 2018, ως Υπεύθυνου Ποιότητας και Τεχνικού Υπεύθυνου Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

  Β. Παροχή υπηρεσιών ενός (1) Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλου ΠΕ Χημικού για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑΚ, έτους 2018,ως Τεχνικού Υπεύθυνου Χημικού Εργαστηρίου.

       11.5           Τρόπος απόδειξης των υποχρεωτικών προσόντων

  Α. Για τη θέση Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλου ΠΕ Χημικού για τη λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, Έτους 2018, ως Υπευθύνου Ποιότητας και Τεχνικού Υπευθύνου Μικροβιολογικού Εργαστηρίου απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Χημικού από ΑΕΙ της Ελλάδας ή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ και ειδική επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό  αντικείμενο, που αποδεικνύεται ως κατωτέρω:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες σε θέματα Μικροβιολογίας, Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  1. Τρία (3) τουλάχιστον χρόνια επαγγελματική εμπειρία, σε φασματοσκοπικές - χρωματογραφικές τεχνικές ανάλυσης (UV-Vis, HPLC, GC, GC-MS, LC-MS, Ατομική Απορρόφηση) και σε μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και λυμάτων
  2. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαπίστευση Εργαστηρίων Χημικών και Μικροβιολογικών δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ENISO/IEC 17025  
  3. Επαγγελματική εμπειρία ως Υπευθύνου Ποιότητας και Τεχνικού Υπευθύνου Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στον Ποιοτικό Έλεγχο νερού και λυμάτων
  4. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  5. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ

  Β. Για τη θέση Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλου ΠΕ Χημικού για τη λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνή, έτους 2018, ως Τεχνικού Υπευθύνου Χημικού Εργαστηρίου, απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Χημικού από ΑΕΙ της Ελλάδας ή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ και ειδική επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό  αντικείμενο, που αποδεικνύεται ως κατωτέρω.

  1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες, Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  2. Δύο (2) τουλάχιστον χρόνια επαγγελματική εμπειρία, στον ποιοτικό έλεγχο νερού και λυμάτων, σε φασματοσκοπικές – χρωματογραφικές τεχνικές ανάλυσης (UV-vis, Ατομική Απορρόφηση) και σε μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
  3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαπίστευση Εργαστηρίων Χημικών και Μικροβιολογικών δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025  
  4. Επαγγελματική εμπειρία ως Τεχνικού Υπευθύνου Χημικού Εργαστηρίου
  5. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  6. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ

    11.6         Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας

  Η επιτυχής επίτευξη της διαπίστευσης του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, η περαιτέρω υποστήριξη του συγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας απαιτεί τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλου ΠΕ Χημικών με επιστημονική εξειδίκευση, σύμφωνα και με την έκθεση αξιολόγησης του εργαστηρίου από τον ΕΣΥΔ. Στη συνέχεια περιγράφονται οι εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν για την κάθε θέση ξεχωριστά.

  Στα πλαίσια της λειτουργίας Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, έτους 2018, πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

  Α.

  • σύνταξη και τήρηση Εγχειριδίου Ποιότητας του Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου της ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ENISO /IEC 17025
  • σύνταξη και τήρηση αρχείων του Διαπιστευμένου Μικροβιολογικού Εργαστηρίου της ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
  • μικροβιολογικές αναλύσεις νερού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO, την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (Φ.Ε.Κ. 892Β/11-7-2001),τροποποίηση ΦΕΚ 630/Β/26/4/2007 και την κατευθυντήρια οδηγία του ΕΣΥΔ για την διαπίστευση εργαστηρίων για μικροβιολογικές δοκιμές σε δείγματα νερού και τροφίμων καθώς και χημικές αναλύσεις νερού,
  • εκτίμηση αποτελεσμάτων μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων (επικύρωση μεθόδων), συμμετοχή σε διεργαστηριακά τεστ χημικών και μικροβιολογικών εξετάσεων
  • χημικές αναλύσεις νερού, λυμάτων και ιλύος της Ε.Ε.Λ. Κομοτηνής
   • σύνταξη τεχνικού υπομνήματος που αφορά στην επίβλεψη των μετρήσεων και των σχετικών δοκιμών καθώς και στον έλεγχο του εξοπλισμού

  Β.

  • σύνταξη και τήρηση αρχείων του Διαπιστευμένου Χημικού Εργαστηρίου της ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
  • χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
  • χημικές αναλύσεις λυμάτων, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
  • διεργαστηριακά τεστ χημικών και μικροβιολογικών εξετάσεων
  • εκτίμηση αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων (επικύρωση μεθόδων)
  • σύνταξη τεχνικού υπομνήματος που αφορά στην επίβλεψη των μετρήσεων και των σχετικών δοκιμών καθώς και στον έλεγχο του εξοπλισμού

  όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και την οδηγία πλαίσιο για τα νερά για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον έλεγχο ποιότητας νερών-αποβλήτων.

  Δεδομένης της τεχνικά εξαιρετικής φύσης της ανωτέρω υπηρεσίας και των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται, είναι απαραίτητη η επιστημονική επίβλεψη και παρακολούθηση της προόδου των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν από ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Οι Ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για την σύνταξη και την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου.

  Επιπλέον στις υποχρεώσεις των Αναδόχων περιλαμβάνεται η παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών προς την Διοίκηση και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Επιχείρησης σε τεχνικά θέματα που αφορούν την ανωτέρω δραστηριότητά του. Επισημαίνεται ότι οι εισηγήσεις των Αναδόχων δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τον Εργοδότη και είναι κατά κύριο λόγο συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές και ότι ο Εργοδότης εξακολουθεί να διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

  Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι ο χώρος του Βιολογικού Καθαρισμού της Επιχείρησης.

  Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας.

   

  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, για κάθε Ανάδοχο.

  Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχων - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών.

   

  1. Η επιλογή των Αναδόχων, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν.4412/2016 και του άρθρου 327 του ν. 4412/2016 (συνοπτικός διαγωνισμός) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
  2. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σε σφραγισμένα και αριθμημένα έντυπα που χορηγούνται από την ΔΕΥΑ Κομοτηνής.
  3. Η προσφορά δίνεται σε €, χωρίς ΦΠΑ και περιλαμβάνει το κόστος της παροχής υπηρεσίας για 12 μήνες, επί τόπου των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ.
  4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
  5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
  6. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

  Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδειξη Αναδόχων.

  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 311 παρ. 2. ν.4412/2016.

  Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού θα αναδειχθούν δύο (2) ανάδοχοι.

  Ένας (1) ανάδοχος θα προκύψει για την θέση Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλου ΠΕ Χημικού για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑΚ, έτους 2018, ως Υπεύθυνου Ποιότητας και Τεχνικού Υπεύθυνου Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και ένας (1) ανάδοχος θα προκύψει για την θέση Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλου ΠΕ Χημικού για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑΚ, έτους 2018, ως Τεχνικού Υπεύθυνου Χημικού Εργαστηρίου.

  Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει προσφορά μόνο για μία από τις δύο θέσεις, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου Προσφοράς και του Προϋπολογισμού Προσφοράς και θα προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά για την ανάλογη θέση.

                  

  Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1.α. του άρθρου 302, του ν. 4412/2016.

  Άρθρο16: Χορήγηση Προκαταβολής– Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ).

  16.1           ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

  16.2           ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

  Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας.

  Για την υπογραφή της σύμβασης και την παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 302 παρ.1β του ν.4412/2016.

  Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ ’ελάχιστον τα αναφερόμενα στο Άρθρο 302 του ν. 4412/2016.

  Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ.

  Άρθρο17Α: Έκδοση εγγυητικών.

  Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 302 του ν. 4412/2016.

  Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.

  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 12/04/2018, ημέρα Πέμπτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

  Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών.

  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

  Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης.

  Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

  • Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
  • Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια Νομαρχιακή Εφημερίδα (εφ΄ όσον εκδίδονται τέτοιες), σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει.
  • Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3841/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
  • Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναφέροντα φορέα, στη διεύθυνση (URL):www.deyakom.gr

  Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

  Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τους αναδόχους.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

  Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

   

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα των κρατών – μελών της Ε.Ε., των χωρών του Ε.Ο.Χ., των κρατών – μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ/G.P.A.), του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς επίσης και των οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες, ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. που έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες, και πληρούν τις προϋποθέσεις των υποχρεωτικών προσόντων των διαγωνιζομένων όπως περιγράφονται στην παρ. 11.5 της παρούσας διακήρυξης.

  Άρθρο22 : Κριτήρια επιλογής.

  Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται.

  Α. Λόγοι αποκλεισμού.

  1. Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

  α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L300της 11.11.2008 σ.42),

  β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕC195 της 25.6.199, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ης Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕL192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

  γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕC316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε

  με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

  δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕL164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

  ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕL309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008(Α΄166),

  στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

  2.Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό), οικονομικός φορέας, εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 ν.4412/2016.

  Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

  Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

  3.Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβαση (διαγωνισμό), οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

  (α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

  (β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

  (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

  δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

  (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

  (στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

  (ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

  (η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

  (θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

  4.Ο αναθέτων φορέας αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και

  5.Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

  Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

  Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

  Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

  Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικό βασικού τίτλου σπουδών, αποδεικτικό μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αποδεικτικό αρίστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και αποδεικτικό χρήσης Η/Υ.

  Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής.

   23.1Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της ΕΑΑΔΗΣΥ.

  Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235 του ν.  4412/2016:

   Κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 ν.4412/2016 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 79 ν.4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,

  β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22Β

  1. 2 Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα).

  Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του άρθρου 18 και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2(α).

  Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται.

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των αναγραφόμενων στο τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι τα εξής :

  1. 3Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α.

   

  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  (α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.

  (β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.

  (γ) Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση, που εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, που εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ.

  (δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό1και 2 και 3(β) του άρθρου 22Α, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ,από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

  Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 22Α της παρούσας.

  Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.

  (ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.3 του άρθρου 22,υποβάλλεται επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν.1599/1986 ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού.

  1. 4Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου

   

  (α) Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Μητρώο, από την αντίστοιχη Ένωση Χημικών.

  (β) Οι αλλοδαποί Οικονομικοί φορείς υποβάλουν ως δικαιολογητικά, τα αντίστοιχα παραπάνω έγγραφα που ισχύουν και εκδίδονται στην χώρα προέλευσή των.

   

  1. 5Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (άρθρο 93 ν. 4412/2016).

   

  Νομιμοποιητικά Έγγραφα:

   

  Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

  Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

   

  1. 6Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων.

  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

  1. 23.7Αποδεικτικά έγγραφα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.

  α) Βιογραφικό σημείωμα,

  β) Αποδεικτικό βασικού τίτλου σπουδών,

  γ) Αποδεικτικό μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,

  δ) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας,

  ε) Αποδεικτικό αρίστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,

   στ) Αποδεικτικό χρήσης Η/Υ.

  Άρθρο24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς.

  1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

  (α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», και (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με τα κατωτέρω:

  2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, κατά το υπόδειγμα της υπηρεσίας, περί των κριτηρίων αποκλεισμού του Οικονομικού φορέα, από την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, του ν. 4412/2016 και των κριτηρίων καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

  2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντα Οικονομικού φορέα.

  3.Τα αποδεικτικά έγγραφα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα Οικονομικού φορέα.

  4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.

   

  3. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά»περιέχει συμπληρωμένο το θεωρημένο από τον αναθέτοντα φορέα τα έντυπα Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς του άρθρου 2 (γ,δ) της παρούσας.

   

  4. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα.


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

  Άρθρο25: Διάφορες ρυθμίσεις

   

  1. 1Η έγκριση της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την αριθμ.52/2018 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ.

  Κομοτηνή 27/12/2017

   

   

       

   

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

   

   

   

   

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

   

   

  Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

   

   

   

  ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

   

   

  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

   Με την αριθμό 52/2018 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΚ.

    

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

   

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΕΥΑΚ

  ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ