ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "INTERREG GREECE-BULGARIA-WATER RESCUE"

WATERRESCUE

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 6, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΚ. 69100

Τηλ. 25310-25555

Fax: 25310-81066

Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

ΠΡΟΣ: 1. Φ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ-Μ.ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑΣ ΟΕ

(info@fm-epixeirein.gr)

 

2. Σ.ΑΜΟΙΡΑΣ-Δ.ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΟΕ

(info@enateam.gr)

 

3. Δ. ΤΟΥΛΚΙΔΗΣ-Χ.ΚΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΕ

(info@h01.gr)

 

 

 

                                                                                                                                                   Κομοτηνή 08/02/2018

                                                                                                                                                                 Αρ. Πρωτ.:1236

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΕΡΓΟΥΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ»

Καλούμε τους ως άνω ενδιαφερόμενους, σχετικούς με το αντικείμενο της παρούσης, να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους, που αφορά σε προμήθεια παροχής υπηρεσιών της ενέργειας «Διαχείριση Έργου και Συντονισμός»και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης», συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού 9.862,20€,μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 2.366,93€ Το κριτήριο επιλογής/ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας είναι απαραίτητη στην υλοποίηση του έργου

«Waterresourcesefficiencyandconservativeuseindrinkingwatersupplysystems» και ακρωνύμιο: «WATERRESCUE», με ενάριθμο 2017ΕΠ23160015, του προγράμματος INTERREG Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Επιπλέον βεβαιώνεται ότι η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου και συγκεκριμένα στην Κατηγορία: Εξωτερικοί Συνεργάτες (ExternalExpertise) του Πακέτου Εργασίας 1 (WP1): Διαχείριση Έργου και Συντονισμός (ProjectManagementandCoordination) του Παραδοτέου 1.1.2: Διαχείριση Έργου - Συντονισμός και Οικονομική Διαχείριση (ProjectManagementandFinancialManagement)και θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του.

Α. Υπηρεσίες προς προμήθεια

  1. Παρακολούθηση εκτέλεσης διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών του έργου αναφορικά με α) το χρονοδιάγραμμα, β) τις δαπάνες, γ) τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα δ) την επίτευξη των στόχων.

Δράσεις:

α) Ανάπτυξη ηλεκτρονικού αρχείου excel για την παρακολούθηση του έργου και ενημέρωσής του τουλάχιστον μηνιαίως. Το αρχείο θα περιλαμβάνει οικονομικάστοιχεία που αφορούν τις δαπάνες (εγκεκριμένες, πραγματοποιημένες και υπολειπόμενες), καθώς και τα παραδοτέα (εγκεκριμένα και ολοκληρωμένα), για το σύνολο των εταίρων.

β) Ενημέρωση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος. γ) Διεξαγωγή Εκθέσεων Αναφοράς, Αιτημάτων τροποποίησης και Αιτημάτων πληρωμής, σύμφωνα με τις αρχές / οδηγό του προγράμματος.

δ) Επικοινωνία με τους εταίρους για ζητήματα που προκύπτουν, καθώς και συλλογή από αυτούς στοιχείων που αφορούν στην εξέλιξη του έργου.

ε) Πιστοποίηση δαπανών σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος

Παραδοτέα: Συμπληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο excel για την παρακολούθηση του έργου, Ενημέρωση ΟΠΣ, Εκθέσεις αναφοράς.

  1. Υποστήριξηόλωντωνσυναντήσεωνπουθαπραγματοποιηθούνκατά την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο.

Δράσεις:

α) Οργάνωση    συναντήσεων    (επικοινωνία με εταίρους, δημιουργία ατζέντας, προσκλήσεις, τήρηση λίστας συμμετεχόντων)

β) Προετοιμασία εισηγήσεων / παρουσιάσεων γ) Τήρηση Πρακτικών των συναντήσεων

δ) Ετοιμασία Δελτίου Τύπου

Παραδοτέα: (για κάθε μία από τις προβλεπόμενες συναντήσεις του έργου) ατζέντα, προσκλήσεις, λίστα συμμετεχόντων, εισηγήσεις / παρουσιάσεις, Πρακτικά, Δελτίο Τύπου)

  1. Υποστήριξη κατά τη διαδικασία διαγωνισμών του έργου.

Δράσεις:

α) Ετοιμασία προκήρυξης

β) Υποστήριξη σε διοικητικά θέματα κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών

Παραδοτέα: (για κάθε διαγωνισμό) τεύχος προκήρυξης

Β. Όροι

  • Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του έργου (9.11.2019) και τυχόν παράτασής του.
  • Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά μετά από κάθε παραλαβή Έκθεσης Αναφοράς και αφού προηγηθεί βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής περί εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Η πληρωμή επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση.

Γ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

1.Οικονομική     προσφορά σύμφωνα με Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης.

2.Υπεύθυνη Δήλωση,συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής ή να αποσταλούν με e-mail ή fax μέχρι και τις 14-02-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, να υποβάλει τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε περίπτωση νομικών προσώπων τον νόμιμο εκπρόσωπο τους (σε περίπτωση περισσότερων του ενός νομίμων εκπροσώπων η υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών).

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

Της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Καρασταύρου Δημήτριος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

για το έργο «WATERRESCUE» του προγράμματος INTERREG Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία2014-2020

Για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (Αρ. Πρωτ. 1236/8-2-2018)

για την Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών της ενέργειας

«Διαχείριση Έργου και Συντονισμός» με «Απευθείας Ανάθεση»

Ημερομηνία     υποβολής…/.../2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………………………………………………….

ΑΦΜ: ………………………………………   ΔΟΥ: ………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………., ΤΚ ………………………………...

ΤΗΛ. …………………………………, FAX ……………………..……………

E-MAIL: ……………………………………………….…………………………

ΑΡΜΟΔΙΟΣ /ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ………………………………………………...

Υπηρεσία

Π/Τ (με ΦΠΑ σε

€)

Προσφερόμενη Σιμή (χωρίς

ΦΠΑ σε €)

ΦΠΑ

(σε €)

Συνολική Αξία(με

ΦΠΑ σε €)

1.1.2 Διαχείριση Έργου - Συντονισμός και Οικονομική Διαχείριση

12.229,13

Υπογραφή/Σφραγίδα


ΠΑΡΑΡTΗΜΑ ΙΙ

                                                                                  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):        ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: ΞΑΝΘΗ Οδός: Αριθ: 22 ΤΚ: 67100
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):

                         

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ότι συμμετέχω στον υπ. αριθμ. πρωτ. ………………………… διαγωνισμό τους όρους του οποίου έβαλα γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχομαι στο σύνολό τους και ότι:

(α) δε βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό,

(β) δε βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν

(γ) πληρώ τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.

(δ) ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε εμένα θα τηρώ τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016

(ε) ότι, όταν μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη δήλωσή μου και ειδικότερα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με την παρούσα.  

Ημερομηνία:…./……./2018

Ο Δηλών/ούσα

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.