ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 • Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)   προκηρύσσει  
 •  

  ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

   

  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ»

   

  1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4.021.320,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

   

  ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € 2.235.912,81
  Γ. Ε. & Ο.Ε. 18% € 402.464,31
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 2.638.377,12
  Απρόβλεπτα 9% € 237.453,94
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.875.831,06
  Απολογιστικά € 100.000,00
  Αναθεώρηση € 267,168,94
  ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 3.243.000,00
  ΦΠΑ 24% € 778.320,00
  Γενικό άθροισμα € 4.021.320,00

  Η δαπάνη ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Ο Προϋπολογισμός αναλύεται σε 1.534.408,83 Ευρω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 1.052.238,23 Ευρω στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και 389.184,00 Ευρω στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ.

  1. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή Καμαριώτισσας, του Δήμου Σαμοθράκης, του Ν. Εβρου, της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, στην  Ελλάδα.

  Το έργο αφορά στην κατασκευή του κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων του αγωγού προσαγωγής και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Καμαριώτισσας. Το αντλιοστάσιο αφορά στην άντληση του συνόλου των λυμάτων του οικισμού τα οποία με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 1.290μ διατομής Φ160 καταφτάνουν στην ΕΕΛ. Η ΕΕΛ περιλαμβάνει τα στάδια προεπεξεργασίας των λυμάτων και βοθρολυμάτων του νησιού, αεριζόμενη εξισορρόπηση με αντλιοστάσιο τροφοδοσίας, την βιολογική επεξεργασία με σύστημα SBR και φάσεις αερισμού, ανοξική, καθίζησης και εκροής, τριτοβάθμια επεξεργασία με κροκίδωση και διύλιση και απολύμανση με χλώριο και αποχλωρίωση και στη συνέχεια γίνεται η διάθεση στη θάλασσα μέσω υφιστάμενου αγωγού. Η ΕΕΛ διαθέτει ακόμα δεξαμενή αποθήκης της λάσπης καθώς και μικρή μονάδα αφυδάτωσης της ιλύος. Ακόμα το έργο περιλαμβάνει κτίριο διοίκησης με χώρους γραφείων, κέντρο ελέγχου, εργαστήρια νερού και λυμάτων χώρους αποθήκης και εφεδρικής ισχύος. Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει το συνολικό έργο θα το λειτουργήσει σε δοκιμαστική λειτουργία για διάστημα 2 μηνών και θα το παραδόσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την ΑΕΠΟ.

  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΟΜΕΔΙ υπόδειγμα τύπου Α’ (άνω των ορίων).

  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310 25555, FAX επικοινωνίας 25310-33244, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Κ. Πελτέκης,  Προϊστάμενος Τ.Υ  Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής.

  5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 με ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών και είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παράγραφος 2.α. του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

  Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 21/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

  6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ του  «ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 – 2013», από εθνικούς πόρους, (Κωδ. ΜIS 340033, αριθ. ενάρ. έργου ΚΑΕ 2017 ΣΕ07520001)

  7.   Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

  α.   Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι  :

  στην 3η τάξη και άνω με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

  στην  2η τάξη και άνω με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα στην κατηγορία ΗΛΜ ΕΡΓΩΝ και

  στην  1η τάξη και άνω με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

  β.   Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Η/Μ & ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

   

  γ.   Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, την τελευταία πενταετία παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.

  δ.   Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 76 του Ν. 4412/16 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

  Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύμπραξη τεχνικών εταιριών, αυτές για την υπογραφή του συμφωνητικού, θα  πρέπει να περιληφθούν με την μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με την νομοθεσία και συγκεκριμένα με το Ν. 4412/16.

   

  8.   Για  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΕΤΑΑ (ΤΜΕΔΕ) ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενες από την μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα ύψους 64.860,00 Ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται στον Αναθέτοντα Φορέα και θα παρέχονται όπως στο Ν. 4412/16. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των επτά (7) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

  9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσή της.

  10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΔΩΔΕΚΑ (12)   μήνες.

  11. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 4412/16 και του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 4156/2013. Η Δημοσίευση θα γίνει στο ΚΗΜΔΗΣ σε 3 εφημερίδες και σε ΦΕΚ.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κτλ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.

  12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.  Κομοτηνής.

  13. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 25310-25555.

   

  ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ : https://drive.google.com/open?id=1s55mxG-1tS8VOam2NbBQhfYcZMJN_A2G

  Κομοτηνή,    16/11/2017

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής