ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

Σας ενημερώνουμε ότι ο προυπολογισμός της υπηρεσίας είναι 26.000 ευρώ προ ΦΠΑ, Μαζί με το Φ.Π.Α 24% ανέρχεται σε 32.240 ευρώ.

Στη διακήρυξη σελίδα 5 η φράση "Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 31.980,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 26.000,00  ΦΠΑ : € 5.980,00)" διορθώνεται ως ακολούθως: "Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 32.240,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 26.000,00  ΦΠΑ : € 6.240,00)"