ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2017

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Α.Τ.4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2017)

Σχετικά με την προμήθεια του θέματος σας επισημαίνουμε ότι στο Άρθρο Α.Τ. 4 "Υποδήματα εργασίας" του τιμολογίου μελέτης και τιμολογίου προσφοράς πρέπει να αντικατασταθεί η λέξη "χαμηλά" με τη λέξη "μποτάκια", όπως αναφέρεται στις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.