ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», με προϋπολογισμό 1.626.016,26 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 437.829,94 €(πλέον ΦΠΑ) και ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 658.893,98 € (πλέον ΦΠΑ)και ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ με προϋπολογισμό 450.252,60 € (πλέον ΦΠΑ), (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Αντικείμενο της έργου είναι η κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου νερού, με την ανέγερση δύο κτιρίων, ενός διυλιστηρίου και ενός αντλιοστασίου στην περιοχή του κεντρικού υδραγωγείου Κομοτηνής.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 6, 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ GR, μέχρι τις 25-05-2017 ημέρα   Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2531032981, FAX επικοινωνίας 2531033244, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πελτέκης Κων/νος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-05-2017, ημέρα  Τρίτη   και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών, του άρθρου 95 παρ. 2 α του Ν.4412/16.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και για έργα κατηγορίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (προϋπολογισμός 437.829,94 ΕΥΡΩ και 658.893,98 ΕΥΡΩ και 450.252,60 ΕΥΡΩ αντίστοιχα (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα))

καθώς επίσης να είναι εγγεγραμμένες σε αντίστοιχο μητρώο ή κατάλογο που τηρείται στην έδρα τους όταν είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 5 του άρθρου 254  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 32.520,33 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων (300) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Επίσης οι προσφέροντες οφείλουν να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των 81.300,81 ευρώ.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. Εναρ. Έργου 2017ΕΠ03110017).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., καθότι  η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.