ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΩΡΙΟΥ-ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ-ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1381

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/03/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.    Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ – ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ- ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017», με συνολικό προϋπολογισμό 151.619,35 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 36.388,65 ΕΥΡΩ.

 Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ 1: «Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) 13% κβ», εκτιμώμενης αξίας 45.359`,68€  πλέον ΦΠΑ 10.886,32€. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται Δικαίωμα Προαίρεσης 15% ποσού 5.916,48€ πλέον ΦΠΑ.
  • ΤΜΗΜΑ 2: «Αέριο χλώριο, υγροποιημένο  σε φιάλες», εκτιμώμενης αξίας 24.500,00€  πλέον ΦΠΑ 5.880,00€. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται Δικαίωμα Προαίρεσης 15% ποσού 3.195,64€ πλέον ΦΠΑ.
  • ΤΜΗΜΑ 3: «Κατιονικός πολυηλεκτρολύτης για φυγόκεντρο αφυδάτωσης βιολογικής ιλύος», εκτιμώμενης αξίας 38.079,84€  πλέον ΦΠΑ 9.139,16€. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται Δικαίωμα Προαίρεσης 15% ποσού 4.966,93€ πλέον ΦΠΑ.
  • ΤΜΗΜΑ 4: «Κροκιδωτικό διάλυμα χλωριούχου πολυαργίλιου PAC 18% κβ», εκτιμώμενης αξίας 43.679,84€  πλέον ΦΠΑ 10.483,16€. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται Δικαίωμα Προαίρεσης 15% ποσού 5.697,37€ πλέον ΦΠΑ.

 Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα των υπό προμήθεια ειδών από κάθε προσφέροντα.

Κατά συνέπεια, μπορεί να προκύψουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι για την παρούσα συνολική προμήθεια, αλλά οπωσδήποτε ένας ανάδοχος για κάθε τμήμα των υπό προμήθεια ειδών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Χλωρίου – Πολυηλεκτρολύτη – Κροκιδωτικού έτους 2017, για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε χημικά προϊόντα, τα οποία είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, για την χρονική διάρκεια του έτους.

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη είτε από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr , είτε από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (οδός Μπακάλμπαση 6, Κομοτηνή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η διακήρυξη της προμήθειας έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310 32981, FAX επικοινωνίας 25310 33244, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Καλλίδης Κώστας.

3.Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/04/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά βάσει τιμής.

4.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολοκλήρον

5.Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων  και τριάντα τριών ευρώ (3.033,00€), αν ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για το σύνολο των τμημάτων υλικών του Προϋπολογισμού Μελέτης. Σε άλλη περίπτωση, η εγγύηση συμμετοχής θα ανέρχεται σε 2% του Προϋπολογισμού Μελέτης χωρίς τον ΦΠΑ των τμημάτων των υλικών για τα οποία κατατίθεται η προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 302, παραγρ. 1α του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από  την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 330 ημέρες.

6.Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις Κ.Α.: 25-05-002, 25-05-003, 25-05-004, 25-05-005 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Φορέα.

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.