ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Παροχή υπηρεσιών 2 Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων Π.Ε. Χημικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κομοτηνής

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
  2. Το με αριθμ. πρωτ. 8319/17-10-2012 έγγραφο, Έγκρισης της Χορήγησης Πιστοποιητικού Διαπίστευσης του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής
  3. Την με αριθμ. 166/2016 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ περί έγκρισης της διακήρυξης  και του τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την έκδοση και δημοσίευση συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών δύο (2) Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων ΠΕ Χημικών για τη λειτουργία διαπιστευμένου εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, έτους 2017. Ο συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 32.640,00 € πλέον ΦΠΑ (24%).

Η διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε αυτή των δώδεκα (12) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή  όπως ορίζονται στην διακήρυξη μέχρι την 19/12/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, Μπακάλμπαση 6, 69132 Κομοτηνή.

Η επιλογή των αναδόχων θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η δημοσίευση της παρούσας θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ www.deyakom.gr (ΔΕΥΑ Κομοτηνής).

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                               ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

                                                                          ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ