ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ), προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμόμεανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογήαναδόχου για την εκπόνηση της μελέτηςμε  τίτλο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣμε προεκτιμώμενη αμοιβή 172.143,13 € ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100), μέχρι τις 08-09-2015. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2531025555, FAXεπικοινωνίας 2531033244, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 23η Σεπτεμβρίου2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη της μελέτης, ήτοι:

Other drugs may interact with elvitegravir, including prescription and over-the-counter medicines try this site This delay suggests that radiographic contrast enhancement is at least in part dependent on the accumulation of iodine containing medium within.

αα)τουλάχιστον τάξη Γ , στην κατηγορία 13, (Μελέτες Υδραυλικές)

β)  αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι: 

 ββ) τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς  εμπειρίας,για την κατηγορία μελέτης 13, (Μελέτες Υδραυλικές)

5. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι έξι (6) μήνες.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.442,87 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι πέντε (5) μήνες.

7.Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ.

8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.

9.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

Κομοτηνή

18-08-2015

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 
 
ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ