ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για το έργο «Ασφαλιστική Κάλυψη όλων των Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου και Μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΚ»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για το έργο «Ασφαλιστική Κάλυψη όλων των Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου και Μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΚ»  

1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ), προκηρύσσει την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών του Έργου με τίτλο «Ασφαλιστική Κάλυψη όλων των Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου και Μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΚ»  με προεκτιμώμενη αμοιβή 13.210,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Τεύχος Διακήρυξης του Έργου από την έδρα της υπηρεσίας (ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100), μέχρι τις 13-02-2015.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2531025555, FAXεπικοινωνίας 2531033244, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ.

 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών έχουν οριστεί η 16-02-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.

 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό επάγγελμα κατά το χρόνο που γίνεται ο διαγωνισμός.

5. Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους από την ημέρα υπογραφής της.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 324,97 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

7. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ.

8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς». Ο ανάδοχος θα επιλεγεί  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού μετά από Αξιολόγηση των Ασφαλιστικών Καλύψεων.

 9.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

 

 

ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ