ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Ημερομηνία: 11/04/2014

Αρ.Πρωτ.: 2601

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών

1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ), προκηρύσσει την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών του Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης – διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής», με προεκτιμώμενη αμοιβή 60.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Τεύχος Διακήρυξης του Έργου από την έδρα της υπηρεσίας (ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100), μέχρι τις 22-04-2014. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2531025555, FAX επικοινωνίας 2531033244, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών έχουν οριστεί η 23-04-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα μέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 7 της παρούσας.

6. Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης του έργου.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.690,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον ενός (1) μηνός μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ.

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς». Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών των Διαγωνιζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Παράγραφο 13 της Προκήρυξης.

10.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

 

Κομοτηνή

14-04-2014

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 
 
 
 

ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ