ΔΕΥΑ Κομοτηνής

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΘΕΡΙΝΑ 2014)»

ΤΜΗΜΑ                     : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                             ΚΟΜΟΤΗΝΗ  04-06-2014

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ        : Πελτέκης   Κων/νος                                ΑΡ.ΠΡΩΤ.        3614

                                                                                                

                                                          

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΘΕΡΙΝΑ 2014)»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κομοτηνής, Καρασταύρου Δημήτριος,

προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (Θερινά 2014)», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 25.505,28€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κομοτηνής, στην οδό Αν.Μπακάλμπαση αρ.6-69100 Κομοτηνή, την 13-06-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού μελέτης, κατά το μέρος που αφορά τα προσφερόμενα είδη κάθε προμηθευτή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ, στην οδό Μπακάλμπαση αρ. 6 – 69100 Κομοτηνή, τηλ.: 2531032981-2, Fax: 2531033244, email:deyakom@otenet.gr.

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ

                                              ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ