ΔΕΥΑ Κομοτηνής

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»

ΤΜΗΜΑ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                      ΚΟΜΟΤΗΝΗ 04-06-2014

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ        : Καλλίδης Κ.                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ.    3605  

                                                                                                

                                                          

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κομοτηνής, Καρασταύρου Δημήτριος,

προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την «Προμήθεια εντύπων έτους 2014», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.076,36, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κομοτηνής, στην οδό Αν.Μπακάλμπαση αρ.6-69100 Κομοτηνή, τηλ. 2531032981-2 την          26-06-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ, στην οδό Μπακάλμπαση αρ. 6 – 69100 Κομοτηνή, τηλ.: 2531032981-2, Fax: 2531033244, email:deyakom@otenet.gr.

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ

                                              ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ