Διοίκηση-Οργάνωση

Image
Image

Η Οργάνωση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Με κανονισμούς που συντάσσονται και ψηφίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και ελέγχονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, ρυθμίζονται κάθε φορά τα:

 • Σχετικά με την οργάνωση, την σύνθεση και την αρμοδιότητα των Υπηρεσιών, ο αριθμός και οι θέσεις του προσωπικού (Ο.Ε.Υ.).
 • Σχετικά με την λειτουργία κα διαχείριση της Επιχείρησης σύμφωνα με της γενικής παραδοχής λογιστικές και οργανωτικές αρχές (κανονισμός διαχείρισης και διοίκησης).
 • Σχετικά με τους κανόνες που ρυθμίζουν τις προμήθειες κάθε υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (κανονισμός προμηθειών).
 • Σχετικά με την λειτουργία των δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, τον τρόπο και την διαδικασία σύνδεσης των ακινήτων με τα δίκτυα υποδομής (κανονισμός δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης).

Η Διοίκηση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, έναν (1) εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Κομοτηνής, έναν (1) Δημότη γνώστη θεμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων της Επιχείρησης και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.

Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:


TAKTIKA MEΛΗ

Ευστράτιος

Τσακιρίδης

Πρόεδρος

Παρθένιος     

Τζενετίδης

Αντιπρόεδρος

Δημήτριος

Καρασταύρου

Μέλος

Δημήτριος

Πολιτειάδης

Μέλος

Ισμαήλ

Λεβέντ

Μέλος

Ελένη

Λαφτσή

Μέλος

Νικόλαος           

Παπακωνσταντίνου

Μέλος

Κλεοπάτρα

Τσίπη

Μέλος

Ευφροσύνη

Κλάδου             

Μέλος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννη

Κυριαζή

Αναστασία

Λιβεριάδου

Κλεοπάτρα

Στογιαννίδου

Παρθένιος

Τζενετίδης

Πάρις                   

Καλοδημίδης

Δήμητρα

Τσιμπιρίδου

Άγγελος    

Τσολακίδης

Βασίλης              

Καντές

Αναστασία     

Γεωργουλίδου

Στέφανος                  

Μπακιρτζής

Image
Image

Συγκρότηση υπηρεσιών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κομοτηνής, συγκροτείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:

 • Γενική Διεύθυνση
 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Οικονομική Υπηρεσία
 • Διοικητική Υπηρεσία
 • Νομική Υπηρεσία
 • Υπηρεσία Περιβάλλοντος - Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων - Ποιοτικού Ελέγχου
 • Υπηρεσία Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

Τα διαδοχικά Διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι:

 • Διεύθυνση
 • Υπηρεσία
 • Τμήμα
 • Γραφείο / Συνεργείο

Οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των παρακάτω διοικητικών επιπέδων ονομάζονται:

 • Γενικός Διευθυντής
 • Διευθυντής Υπηρεσίας
 • Προϊστάμενος Τμήματος
 • Υπεύθυνος Γραφείου ή Συνεργείου

ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Δημοτική Επιχείρηση
Υδρευσης-Αποχεύτεσης
Κομοτηνής

Μπακάλμπαση 6, 69100, Κομοτηνή
Τηλ. 2531032981
FAX 2531033244
Email : pelates@deyakom.gr

Δήμος Κομοτηνής

Δήμος Κομοτηνήςkomotini logo

logo_white.png