ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019

                                                                         Κομοτηνή 06-10-2020

                                                                   Αρ.Πρωτ.: 5834

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191/Α’/1980), όπως
  τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919/2011(ΦΕΚ 32/Α’/
  2011).
 3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης.
 4. Την υπ' αριθμό 16/2020 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

         Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για έλεγχο των οικονομικών χρήσεων της ΔΕΥΑΚ, έτους 2019:

 1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που   λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές εταιριών ή Κοινοπραξιών.
 2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου

     της χρήσης 2019 της ΔΕΥΑ Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής, από δύο

             ( 2 ) Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές.

          3.Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Κομοτηνής

         (Μπακάλμπαση 6,Τ.Κ. 69132 Κομοτηνή).

          4.Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού                       ελέγχου της χρήσης 2019, υπογεγραμμένη από τους δύο

          ( 2 ) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

Α) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

 1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο ( 2 ) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.
 2. Οικονομική Προσφορά.
 3. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.
 • Επιπλέον των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2017, απαιτούνται Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα καθώς και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη « ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.

Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μπακάλμπαση 6 , Τ.Κ. 69132 Κομοτηνή, έως και τις 23/10/2020.

Οποιαδήποτε προσφορά που δεν θα παραληφθεί την ως άνω ημερομηνία και ώρα, ασχέτως ημερομηνίας αποστολής, δε θα δε θα γίνεται δεκτή από τη ΔΕΥΑΚ.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης και να αποσταλεί ( από τη ΔΕΥΑΚ ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) για ενημέρωση των μελών του.

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης, που ορίζεται με την 09/2020  απόφαση του ΔΣ. της ΔΕΥΑΚ.

 1. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, τον έλεγχο νομιμότητας και τον ορισμό με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο. Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση στη ΔΕΥΑ Κομοτηνής της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης του 2018, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και τον έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Ροδόπης

                                                                

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                              ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

                                                         ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ